Download : โปรแกรมการสร้างเอกสารคำขอเบิก (mkClaimV5.4)

วันที่
18 ต.ค. 64

   

โดยโปรแกรมเวอร์ชั่นนี้
  - ปรับปรุงเพื่อรองรับสิทธิสวัสดิการฯ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
การติดตั้งโปรแกรม
  1. Double click หรือ run (Run as administrator) โปรแกรม MKClaimV54setup.exe
  2. คลิกปุ่ม unzip กำหนด directory C:\MkClaim\ เท่านั้น
  3. หรือศึกษาการติดตั้งโปรแกรมและการใช้งานโปรแกรมจาก Readme.txt

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)