Download : TDS6206.exe เป็น grouper version ใหม่

วันที่
01 เม.ย. 62

   

TDS6206.exe เป็น grouper version ใหม่สำหรับใช้แทน TDS6205.exe ซึ่งไม่สามารถใช้ได้หลังวันที่ 31 มีนาคม 2562
  - โปรแกรม TDS6206 Download
  วิธีใช้: นำโปรแกรมใหม่นี้ไปวางแทนหรือวางไว้ในที่เดียวกับ TDS6205.exe และสามารถเริ่มใช้ได้เลย

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)