สไลด์ประกอบการบรรยาย
สไลด์แนวทางการเบิกค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยในที่มีค่ารักษาพยาบาลสูงเกินปกติ (ORS) (13/12/64) 
ระเบียบ / ประกาศ
หลักเกณฑ์ค่าบริการ SS-ORS (25/10/61) 
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 (25/12/60) 
คู่มือ / เอกสาร
อัตราค่าบริการหมวด 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์ (16/11/61) 
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับสถานพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวด 6 และหมวด 7 (กค0416.2/ว.393) (25/10/61) 
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับสถานพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (กค0417/ว.177) (25/10/61) 
ตัวอย่างข้อผิดพลาดที่พบในการเบิกค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบกระทรวงการคลัง (29/03/61) 
ตัวอย่างหนังสือราชการกรณีรพ.ส่งข้อมูลมาพิจารณาหรือแก้ไข (12/02/61) 
แนวปฎิบัติการส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา SSORS (25/12/60) 
อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 (25/12/60) 
Excel อัตราค่าบริการกรมบัญชีกลางรายหมวด (25/12/60) 
Excel ตัวอย่างแบบชี้แจงหัตถการ+อุปกรณ์ (25/12/60) 
Excel ตัวอย่างแบบสรุปค่าใช้จ่ายตามรายการ (25/12/60) 
Excel ตัวอย่างแบบสรุปค่าใช้จ่ายรายหมวด (25/12/60) 
ตัวอย่างหนังสือแจ้งโรงพยาบาล (25/12/60) 
ใบนำส่งเอกสารเพื่อพิจารณา ORS (25/12/60)