สไลด์ ประกอบการบรรยาย
เอกสารประกอบการอบรมโรงพยาบาล Main ใหม่ (15/12/64)
สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่องการรับและตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยนอก (28/02/61)
เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องการจัดทำบัญชีโรคเรื้อรัง (27/02/61)
คู่มือ & เอกสาร
ขยายกำหนดการส่งข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนประเภทผู้ป่วยนอกปี 2561 และข้อมูลฯเดือนมกราคม-พฤษภาคม ปี 2562 การยืนยันบัญชีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปี 2561 และการคำนวณค่าบริการทางการแพทย์ตามภาระเสี่ยงงวดที่ 1-6 ปี 2562 (23/04/62)
กำหนดการส่งข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนประเภทผู้ป่วยนอก และการยืนยันบัญชีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปี 2561 (04/12/61)
แจ้งขอ PDF form สำหรับการบันทึกข้อมูล SSOP (05/11/61)
คู่มือการใช้งานแบบแจ้งค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสิทธิประกันสังคม (05/11/61)
การส่งข้อมูล SSOP สถานพยาบาลส่งข้อมูลจริงได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ตามหนังสือเลขที่ รง0626 ว164 ลง 11 พฤษภาคม 2561 (16/05/61)
แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอก สิทธิประกันสังคม (SSOP) (10/04/61)
จุดที่สถานพยาบาลผิดบ่อยในระบบ SSOP (16/03/61)
คำถามที่ถามบ่อย(FAQ) เกี่ยวกับ SSOP (14/03/61)
เอกสารแก้ไขโครงสร้างข้อมูล SSOP หน้า2 (14/02/61)
โครงสร้างและรูปแบบของข้อมูลผู้ป่วยนอกสิทธิประกันสังคม Version 0.93 (11/01/61)
ตัวอย่างการจัดทำข้อมูล SSOP
ตัวอย่างการจัดทำข้อมูลผู้ป่วยนอก สิทธิประกันสังคม (ตัวอย่างที่ 1) (19/01/61)