โปรแกรมระบบจัดทำข้อมูลผู้ป่วยในประกันสังคม (SIP09M) รุ่น 1.2.2

วันที่
14 เม.ย. 63
     โปรแกรมระบบจัดทำข้อมูลค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในประกันสังคม (SIP09M) รุ่น 1.2.2 เป็นโปรแกรมรุ่นที่มี การปรับปรุง ดังนี้
     1. การบันทึกข้อมูลเบิกค่าบริการทางการแพทย์กรณี ODS
     2. การบันทึกข้อมูลเบิกค่าบริการทางการแพทย์กรณี COVID-19
  *** Download โปรแกรม ***
          - เอกสารการบันทึกข้อมูลเบิกค่าบริการทางการแพทย์กรณี ODS
          - รายการค่าบริการทางการแพทย์กรณี Covid-19
          - โปรแกรมชุดเต็ม รุ่น 1.2.2
          - โปรแกรมชุดปรับปรุง รุ่น 1.2.2
 
  *** ขั้นตอน ***
    * การปรับปรุงโปรแกรม SIP09m ควรมีโปรแกรม SIP09m อยู่แล้ว
     1. Download โปรแกรม SSIP09 รุ่นปรับปรุง SS_1.2.2_Upd.zip เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ (สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
     2. Unzip ไฟล์ SS_1.2.2_Upd.zip จากโฟลเดอร์ที่สถานพยาบาลกำหนดใน 1. จะได้ไฟล์ชื่อ readme.txt และ SS_1.2.2_Upd.exe
     3. ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ SS_1.2.2_Upd.exe แล้ว คลิกปุ่ม "unzip"
     4. หลังการ unzip คลิกปุ่ม OK, Close
    * การติดตั้งโปรแกรมใหม่
     1. Download โปรแกรม SIP09M รุ่น 1.2.2 ชุดเต็ม SS_1.2.2_Full.zip เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ (สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
     2. Unzip ไฟล์ SS_1.2.2_Full.zip ในโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลข้อที่ 1. จะได้ไฟล์ชื่อ SS_1.2.2_Full.exe
     3. ติดตั้งโปรแกรมตามขั้นตอนในหน้าจอที่แสดง
     4. หลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่ c:\
 
**************************************************************
 

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)