Download : ปรับปรุงรายการการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางสิทธิ์ประกันสังคม

วันที่
02 ก.ย. 63
  เนื่องจากพบว่ารายการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางสิทธิ์ประกันสังคม
(Addition Payment) มีการปรับปรุงบางรายการ ตกหล่น จึงขอให้สถานพยาบาลดำเนินการปรับปรุงดังนี้
ขั้นตอนการปรับปรุง
  1. Download ไฟล์ฐานข้อมูล EQUIPDEV-SS63-01.exe เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ
(สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
  2. ดับเบิ้ลคลิก EQUIPDEV-SS63-01.exe จาก C:\ หรือโฟลเดอร์ที่โรงพยาบาลกำหนด
  3. คลิกปุ่ม "unzip"
  4. คลิกปุ่ม OK และคลิกปุ่ม Close เพื่อออกจากโปรแกรม Winzip
       

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)