กรณี ปลูกถ่ายอวัยวะ (เบิกยากดภูมิ)
คู่มือการลงทะเบียนรับยากดภูมิ (สำหรับผู้ประกันตน) (27/08/63)
คู่มือการเบิกยากดภูมิผ่านระบบ SSOP สำหรับสถานพยาบาล (27/08/63)
กรณี Hemophilia
ขั้นตอนการเบิกยา Factor ย้อนหลัง สำหรับผู้ป่วย Hemophilia (06/12/61)
หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีการให้ยาแฟคเตอร์ (Coagulation factors) สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย (Hemophilia) (09/11/61)
การเบิกค่ายา Factor สำหรับผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม กรณีรักษาในสถานพยาบาล (12/10/61)
ปรับปรุงโปรแกรม
การปรับปรุงโปรแกรมระบบจัดทำข้อมูลผู้ป่วยในประกันสังคม SIP09M รุ่น 1.2.1 (25/10/61)
ปรับปรุงรายการเบิก แฟ้มอ้างอิง MedEqDev (25/10/61)