สไลด์ ประกอบการบรรยาย
สไลต์ ประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลประกันสังคม 01/12/57
สไลต์ ประกอบการบรรยายประชุมชี้แจงระบบจัดทำข้อมูลผู้ป่วยในประกันสังคม 15/02/52
คู่มือ & เอกสาร
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์และประกาศยา Erythropoietin ของสำนักงานประกันสังคม (12/05/59)
แนวปฏิบัติในการแก้ไขข้อมูลผู้ป่วยในประกันสังคมที่มีความผิดปกติ
แนวปฏิบัติการแก้ไขข้อมูลผู้ป่วยในประกันสังคมทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารแนวทางการแก้ไขข้อมูลผู้ป่วยในประกันสังคม (SSePAC)
คู่มือการใช้งานโปรแกรมแก้ไขข้อมูลผู้ป่วยในประกันสังคม (SSePAC)
คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบจัดทำข้อมูลผู้ป่วยในประกันสังคม (SIP09M) รุ่น 1.1 29/12/52
คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบจัดทำข้อมูลผู้ป่วยในประกันสังคม (SIP09M) รุ่น 1.0 19/03/52
การนำเข้าข้อมูลผู้ป่วยในประกันสังคม จากระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล ผ่านแฟ้มข้อความในรูปแบบที่กำหนด (Formatted text) 19/03/52
ไฟล์ฐานข้อมูล & ไฟล์ปรับปรุงอื่น ๆ
ปรับปรุงรายการอัตราค่าบริการทางการแพทย์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (กรณีดูแลผู้ป่วยใน สถานพยาบาล สำหรับสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน สิทธิประกันสังคม) (31/03/65)
ปรับปรุงรายการอัตราค่าบริการทางการแพทย์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (กรณีดูแลผู้ป่วยใน Hospitel สำหรับสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน) (24/03/65)
ปรับปรุงรายการอัตราค่าบริการทางการแพทย์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (22/03/65)
ปรับปรุงรายการอัตราค่าบริการทางการแพทย์ (ยา dexamethasone, prednisolone) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 สิทธิประสังคม (18/11/64)
ปรับปรุงรายการอัตราค่าบริการทางการแพทย์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (03/11/64)
ปรับปรุงรายการอัตราค่าบริการทางการแพทย์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (26/08/64)
ปรับปรุงรายการอัตราค่าบริการทางการแพทย์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (13/05/64)
การปรับปรุงรหัส ICD-10 และ ICD-9-CM ปี 2561 ระบบผู้ป่วยในสิทธิข้าราชการ และสิทธิประกันสังคม 11/01/61
รายการอุปกรณ์อวัยวะเทียมฯ และรายการการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง 16/08/56
ปรับปรุง ICD-10 และ ICD-9-CM 2010 ในการบันทึกข้อมูลค่ารักษาระบบผู้ป่วยในประกันสังคม 03/04/55
ไฟล์ต้นแบบ (Template) สำหรับ Statement ผู้ป่วยในประกันสังคม 13/05/52
โปรแกรม & Utility
โปรแกรมระบบจัดทำข้อมูลผู้ป่วยในประกันสังคม (SIP09M) รุ่น 1.2.2 (14/04/63)
การปรับปรุงโปรแกรมระบบจัดทำข้อมูลผู้ป่วยในประกันสังคม SIP09M รุ่น 1.2.1 (25/10/61)
โปรแกรมระบบจัดทำข้อมูลผู้ป่วยในประกันสังคม (SIP09M) รุ่น 1.2 (31/05/54)