Download :ปรับปรุงรายการอัตราค่าบริการทางการแพทย์ สิทธิประกันสังคม โดยเพิ่ม กรณีสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรืออวัยวะบางส่วน และ กรณีการผ่าตัดใส่อวัยวะเทียมหรืออุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค

วันที่
13 ม.ค. 66
      ตามประกาศของ สำนักงานประกันสังคม ลว 29 ธันวาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน 2 ฉบับ
สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ(สกส.) ได้ปรับปรุงรายการค่าบริการทางการแพทย์
    1. กรณีกรณีสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรืออวัยวะบางส่วน
    2. กรณีการผ่าตัดใส่อวัยวะเทียมหรืออุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
ดังนั้น เพื่อให้สถานพยาบาลสามารถบันทึกรายการเบิกเพิ่มได้ครบถ้วนถูกต้อง จึงจัดทำไฟล์ EquipdevAIPN ตามข้างล่างนี้
    - รายละเอียดบัญชีรายการค่าบริการ (ฉบับปรับปรุง 20/01/2566)
       

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)