Download :ปรับปรุงรายการอัตราค่าบริการทางการแพทย์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19

วันที่
26 ส.ค. 64
      ตามประกาศของ สำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2018 หรือโควิด 19 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 แล้วนั้น สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ(สกส.) ได้เพิ่มรายการค่าบริการทางการแพทย์ กรณีติดเชื้อโควิด จึงขอให้สถานพยาบาลดำเนินการปรับปรุงข้อมูลดังนี้
     ** ขอให้รีบ รพ ดำเนินการปรับปรุงรายการเบิกค่ารักษาฯ ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 31/07/2564 เนื่องจาก รหัสค่าบริการหมวด 7 เดิม 36590 -36596 มีการเปลี่ยนแปลงรหัส โดยขอสิ้นสุดการใช้รหัสดังกล่าว ในวันที่ 31/07/2564
ขั้นตอนการปรับปรุง
  1. Download ไฟล์ฐานข้อมูล Equipdev-SS_64-07.exe เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ (สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)  
  2. ดับเบิ้ลคลิก Equipdev-SS_64-07.exe จาก C:\ หรือโฟลเดอร์ที่โรงพยาบาลกำหนด
  3. คลิกปุ่ม "unzip"
  4. คลิกปุ่ม OK และคลิกปุ่ม Close เพื่อออกจากโปรแกรม Winzip
       

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)