สไลด์ ประกอบการบรรยาย
สไลด์ประกอบการบรรยายระบบเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ณ สถานพยาบาลเอกชน 26/03/64
สไลด์ประกอบการบรรยายการจัดส่งสำเนาเวชระเบียน การจัดทำและจัดส่งคำขอเบิก โครงการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในสถานพยาบาลเอกชน วันที่ 26 พ.ค. 58 21/07/58
สไลด์ประกอบการบรรยายขั้นตอนในการปฏิบัติงาน โครงการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ณ สถานพยาบาลเอกชนด้วยระบบ DRGs วันที่ 10 และ 12 ก.พ. 58 13/02/58
สไลด์ประกอบการบรรยายการประชุมชี้แจงโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษา พยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ณ สถานพยาบาลเอกชนด้วยระบบ DRGs วันที่ 26 เมษายน 2554 02/05/55
สไลด์ประกอบการบรรยายการประชุมชี้แจงโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษา พยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ณ สถานพยาบาลเอกชนด้วยระบบ DRGs 03/09/53
คู่มือ & เอกสาร
แนวปฏิบัติในการส่งสำเนาเวชระเบียนเพื่อตรวจสอบของสถานพยาบาลเอกชนกรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า (ฉบับปรับปรุง) (17/01/65)
แจ้งแนวทางปฏิบัติการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล หมวด 6 สำหรับสถานพยาบาลเอกชน (28/06/64)
แจ้งแนวทางปฏิบัติการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม-สำหรับสถานพยาบาลเอกชน (25/06/64)
แนวทางปรับปรุงค่าธรรมเนียมและเพิ่มหัตถการ สำหรับ CIPN รพ.เอกชน ตาม ว242 (30/04/64)
การปรับเปลี่ยนอัตราการจ่ายค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน รพ. เอกชน กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า (05/03/61)
คำชี้แจงการจัดทำข้อมูลเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ณ สถานพยาบาลเอกชนด้วยระบบ DRGs 2559 (26/11/58)
ตารางรหัสบัญชีรายการหัตถการใหม่ 8 หัตถการ สำหรับสถานพยาบาลเอกชน (30/09/58)
[FAQ] การส่งค่าธรรมเนียมและข้อมูลประกอบการพิจารณาสำหรับสถานพยาบาลเอกชนที่ผ่านการทดสอบส่งข้อมูล CIPN ครบ 7 case (06/05/58)
คำชี้แจงการส่งค่าธรรมเนียมและเอกสารประกอบสำหรับสถานพยาบาลเอกชนที่ผ่านการทดสอบส่งข้อมูล CIPN ครบ 7 case (09/04/58)
สรุปขั้นตอนการดำเนินการและเอกสารประกอบสำหรับสถานพยาบาลเอกชน (12/02/58)
คู่มือการจัดทำ Drug Catalog สำหรับโรงพยาบาลเอกชน (10/02/58)
CSCODE สำหรับค่าธรรมเนียมแพทย์ (16/03/55)
แนวทางปฏิบัติการขอแก้ไขข้อมูลการเบิก (CIPN) (06/12/54)
บัญชีรายการหัตถการปรับปรุง 1 ธันวาคม 2554 (02/12/54)
กำหนดรหัสที่ใช้ในการแจ้ง PAA, PDA (27/05/54)
แนวปฏิบัติในการส่งสำเนาเวชระเบียนเพื่อตรวจสอบ (20/05/54)
คู่มือโปรแกรมรับ/จำหน่ายผู้ป่วย ณ สถานพยาบาลเอกชน (PAA :Prior Admission Authorization)
หมวดค่าใช้จ่าย
บัญชีรายการโรคและการรักษาพยาบาลที่ผู้มีสิทธิสามารถขอใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลเอกชน
แบบแจ้งค่าธรรมเนียมแพทย์ (DF) และค่าธรรมเนียมพิเศษ (Surcharge)
หลักเกณฑ์การขอแก้ไขรายการเรียกเก็บค่าบริการ (csv file)
รูปแบบข้อมูลรายการเรียกเก็บค่าบริการ (csv file) และตัวอย่าง
ข้อกำหนดรูปแบบของแฟ้มข้อมูลเบิกค่ารักษาพยาบาล และตัวอย่าง
ไฟล์ฐานข้อมูล & ไฟล์ปรับปรุงอื่น ๆ
บัญชีรายการอัตราค่าห้องค่าอาหาร, ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดโรค ตามประกาศกระทรวงการคลัง
โปรแกรม & Utility
Download File แก้ไขข้อบ่งชี้หัตถการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า2ข้าง (06/05/65)
โปรแกรมแจ้งรับ/จำหน่ายผู้ป่วย ณ สถานพยาบาลเอกชน (PAA :Prior Admission Authorization) รุ่น 1.09 update 23/02/2565 (01/03/65)
โปรแกรมแจ้งรับ/จำหน่ายผู้ป่วย ณ สถานพยาบาลเอกชน (PAA :Prior Admission Authorization) รุ่น 1.09 (04/01/65)
Download File แม่แบบ ส่วนเกินประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตรตามกฏหมายประกันสังคม (12/10/64)
โปรแกรมแจ้งรับ/จำหน่ายผู้ป่วย ณ สถานพยาบาลเอกชน (PAA :Prior Admission Authorization) รุ่น 1.08 Beta_upd (14/11/62)
โปรแกรมแจ้งรับ/จำหน่ายผู้ป่วย ณ สถานพยาบาลเอกชน (PAA :Prior Admission Authorization) รุ่น 1.08 Beta (01/10/61)
โปรแกรมแจ้งรับ/จำหน่ายผู้ป่วย ณ สถานพยาบาลเอกชน (PAA :Prior Admission Authorization) รุ่น 1.07 (20/04/60)
โปรแกรมแจ้งรับ/จำหน่ายผู้ป่วย ณ สถานพยาบาลเอกชน (PAA :Prior Admission Authorization) รุ่น 1.06 (09/10/58)
โปรแกรมแจ้งรับ/จำหน่ายผู้ป่วย ณ สถานพยาบาลเอกชน (PAA :Prior Admission Authorization) รุ่น 1.05 (18/03/58)
โปรแกรมแจ้งรับ/จำหน่ายผู้ป่วย ณ สถานพยาบาลเอกชน (PAA :Prior Admission Authorization) รุ่น 1.04 (29/02/55)
โปรแกรมแจ้งรับ/จำหน่ายผู้ป่วย ณ สถานพยาบาลเอกชน (PAA :Prior Admission Authorization) รุ่น 1.03 (02/12/54)
โปรแกรมแจ้งรับ/จำหน่ายผู้ป่วย ณ สถานพยาบาลเอกชน (PAA :Prior Admission Authorization) รุ่น 1.02 (02/06/54)
โปรแกรมแจ้งรับ/จำหน่ายผู้ป่วย ณ สถานพยาบาลเอกชน (PAA :Prior Admission Authorization) รุ่น 1.01 (27/05/54)
โปรแกรมแจ้งรับ/จำหน่ายผู้ป่วย ณ สถานพยาบาลเอกชน (PAA :Prior Admission Authorization) รุ่น 1.0 (02/05/54)