โครงสร้างและรูปแบบของ Labcatalog
ข้อกำหนด รายการอ้างอิงการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab Catalog) 08/03/64
แนวทางการส่งข้อมูล รายการอ้างอิงการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab Catalog) 08/03/64
ตัวอย่างการจัดทำ รายการอ้างอิงการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab Catalog) version 1.0.0 08/03/64
โครงสร้างและรูปแบบข้อมูล DrugCatalog
โครงสร้าง การจัดทำบัญชีรายการยาอ้างอิง สถานพยาบาล (Drugcatalog) 08/03/64
วิธีให้รหัส TMT ของผลิตภัณฑ์ยาของโรงพยาบาลใน Drug Catalog 08/03/64
โครงสร้างและรูปแบบข้อมูล CSV File
รูปแบบข้อมูลรายการเรียกเก็บค่าบริการของสถานพยาบาล (csv file) 08/03/64
รหัสข้อมูลหมวดรายการค่าใช้จ่าย (BillGroup) 08/03/64
คู่มือ&เอกสาร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตารางบัญชีหัตถการ 65 (rev650101) 30/12/64
คู่มือการใช้โปรแกรม PAA 19/03/64
เอกสารบรรยาย CIPN รพ.เอกชน 19/03/64
ข้อกำหนดรูปแบบของแฟ้มข้อมูลเบิกค่ารักษาผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลเอกชน รุ่น 1.1 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) 17/03/64
สรุปขั้นตอนที่ รพ.จะต้องดำเนินการ 10/03/64
บัญชีค่าห้องและอุปกรณ์ฯกรมบัญชีกลาง 2564 10/03/64
การเสนอค่าธรรมเนียม (หลังทดสอบผ่าน) 09/03/64