เอกสารวิธีการแก้ Error ระบบ CSOP
A (Approval Code)
B (ค่าห้อง ค่าอาหาร)
C (สิทธิการรักษา)
E (HomeMed)
F (PA)
G (Drug Catalog)
J (ค่าบริการหมวด 15)
L (Lab Catalog)
Q (ค่าอุปกรณ์และอวัยวะเทียม)
R (BillDisp)
S (OPServices)
T (BillTran)
V (Covid-19)
X (X-ray)
คู่มือการอุทธรณ์ข้อมูลเบิกค่ารักษาพยาบาล
คู่มือการอุทธรณ์ข้อมูลเบิกค่ารักษาพยาบาลผ่านเว็บ
เอกสารประกาศต่างๆ
ระบบ PA
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว 1106 ลงวันที่ 05 พฤศจิกายน 2564
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว 681 ลงวันที่ 05 สิงหาคม 2564
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว 166 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว 623 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว 588 ลงวันที่ 09 ธันวาคม 2563
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว 442 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว 278 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว 532 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว 340 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว 122 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว 85 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว 448 ลงวันที่ 02 ตุลาคม 2561
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว 424 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว 156 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว 34 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561
COVID-19
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 1292 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 694 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 471 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 215 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 565 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 130 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 102 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563