ประกาศ : เพิ่มหน่วยงานต้นสังกัดระดับกรม ปีงบประมาณ 2549 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
20/01/49
ประกาศ : ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรหัสหน่วยงานต้นสังกัดระดับกรม
     ปีงบประมาณ 2549
14/10/48
การบันทึกข้อมูลในโปรแกรม CSMBS กรณีผู้มีสิทธิ/บุคคลในครอบครัว
     ได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติใน 6 จังหวัดภาคใต้
02/03/48
หลักเกณฑ์การวางเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน
    สถานพยาบาลของทางราชการ
16/12/47
แจ้งการเปลี่ยนระบบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
    การรักษาพยาบาลของข้าราชการ
20/08/47
การส่งฎีกาเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนที่จัดสรรตาม DRG (20%) งวดที่ 5
16/10/46
สกส.ปฏิบัติงานตามปกติในช่วงการประชุมเอเปค 17 และ 20-21 ต.ค. นี้
24/09/46
การส่งฎีกาเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนที่จัดสรรตาม DRG (20%) งวดที่ 4
11/07/46
ปิดระบบส่งข้อมูล และ Web site วันที่ 8 มิถุนายน 2546
26/05/46
ปิดระบบส่งข้อมูล และ Web site วันที่ 25 พฤษภาคม 2546
14/05/46
การลงโปรแกรมชุดใหม่
06/05/46
การออกโปรแกรม ชุดเครื่องเสริม ล่าช้า
06/05/46
การส่งฎีกาเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนที่จัดสรรตาม DRG (20%) งวดที่ 3
01/05/46
การรับและการส่งฎีกาของสถานพยาบาล
21/02/46
โครงการจัดการฝึกอบรมการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ฯ
14/02/46
การเปิดบริการการลงทะเบียนการเข้าใช้ Web Service
27/03/46
การนับเวลาในการคิดจำนวนวันนอน(เพื่อเบิกค่าห้องและค่าอาหาร)
   และอัตราการเบิกค่าห้องและค่าอาหาร
31/01/46
การส่งฎีกาเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนที่จัดสรรตาม DRG (20%) งวดที่ 1-2
27/01/46
โครงการจัดการฝึกอบรมการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ฯ
27/01/46
การเพิ่มสำเนากรมบัญชีกลางเพื่อตรวจสอบ
02/01/46