ระเบียบ & ประกาศ
การเบิกจ่ายค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ (เลขที่หนังสือ กค 0416.2/ว21)
(12/01/61)
 
ขอขยายระยะเวลา อัตราค่าบริการสาธารณสุข หมวดที่ 6 และหมวดที่ 7 (เลขที่หนังสือ กค 0416.2/ว495)
(29/12/60)
 
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) (เลขที่หนังสือ กค 0416.4/ว485)
(22/12/60)
 
ประเภทและอัตราอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (เลขที่หนังสือ กค 0416.4/ว484)
(21/12/60)
 
อัตราค่าบริการสาธารณสุขสำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล หมวดที่ 6 และ หมวดที่ 7
(เลขที่หนังสือ กค 0416.2/ว393)
(11/10/60)
 
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ 4)
(เลขที่หนังสือ กค 0416.4/ว457)
(09/12/59)
 
ยกเว้นการปรับลดค่ารักษาพยาบาลและการพิจารณาจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในเพิ่มเติม [ORS]
(เลขที่หนังสือ กค 0416.4/ว398)
(10/10/59)
 
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวด13 และซ้อมความเข้าใจในการเบิกค่าฟันเทียมและอุปกรณ์
(เลขที่หนังสือ กค 0416.2/ว369)
(21/09/59)
 
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต
(เลขที่หนังสือ กค 0416.4/ว359)
(13/09/59)
 
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวด13 และหมวด2
(เลขที่หนังสือ กค 0431.2/ว246)
(16/06/59)
 
หนังสือการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs)
(เลขที่หนังสือ ที่ กค 0431.4/ว182)
(29/04/59)
 
หนังสือซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติหนืดสำหรับใช้ในกระบวนการผ่าตัดตา (เลขที่หนังสือ กค 0422.2/ว492)
(04/12/58)
 
ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ 2)
(เลขที่หนังสือ ที่ กค 0422.2/ว222)
(26/06/58)
 
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (12/07/49)  
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วย
เพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ.2547 (เลขที่หนังสือ ที่ กค 0417/ว161)
(21/04/48)
 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกร์ในการบำบัดรักษาโรค
ของสถานพยาบาลของทางราชการ (เลขที่หนังสือ ที่ กค 0417/ว140)
(11/04/48)
 
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (เลขที่หนังสือ ที่ กค 0417/ว77) (25/03/48)  
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ
พนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และบุคคลในครอบครัวที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติ
ใน 6 จังหวัดภาคใต้ (เลขที่หนังสือ กค 0417/ว96)
(01/03/48)
 
ประกาศยกเลิกประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ที่ กค 0526.5/ว 8105 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2540 (เลขที่หนังสือ ที่ กค 0417/ว80)
(17/02/48)
 
การเร่งรัดการวางฎีกาเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ
(เลขที่หนังสือ ที่ กค 0417/ว 29)
(26/01/48)
หลักเกณฑ์การวางเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ
(เลขที่หนังสือ ที่ กค 0417/ว 405)
(16/12/47)
แบบพิมพ์การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (เลขที่หนังสือ ที่ กค 0417/ว284)  
ซ้อมความเข้าใจกรณีสิทธิ์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชบัญติฯ (เลขที่หนังสือ ที่ กค 0502/ว 52)  
การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล (เลขที่หนังสือ ที่ กค 0417/ว 69)  
หลักเกณ์ในการคิดจำนวนวันนอนฯ (เลขที่หนังสือ ที่ กค 0417/ว 6)  
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (เลขที่หนังสือ ที่ กค 0526.5/ว 8150)  
ซ้อมความเข้าใจกรณีสิทธิ์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามสิทธิ์ต่าง ๆ (เลขที่หนังสือ ที่ กค 0417/ว 171)  
การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล (เลขที่หนังสือ ที่ กค 0417/ว 56)  
การขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล สำหรับบุตรที่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
กรณีเป็นผู้ป่วยภายใน สถานพยาบาลของทางราชการ(เลขที่หนังสือ ที่ กค 0518.2/ว 139)