Download : เพิ่มเติม บัญชีรายการอัตราค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ในสถานการณ์ covid-19

วันที่
30 มี.ค. 63
  ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ว.102 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2653 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อโคโรน่า 2019 หรือ โควิค 19
  ดังนั้น เพื่อให้สถานพยาบาลสามารถบันทึกรายการค่าบริการกรณีดังกล่าวข้างต้นได้ ขอให้ปรับปรุงฐานข้อมูลบัญชีรายการเพิ่มเติม สำหรับโปรแกรม CSMBS ตามรายละเอียดดังนี้
Download
    - รายละเอียดบัญชีรายการค่าบริการ
    - ไฟล์ฐานข้อมูลรายการค่าบริการ CS
    - ไฟล์ฐานข้อมูลรายการค่าบริการ NTC
ขั้นตอนการปรับปรุง
  1. Download ไฟล์ฐานข้อมูล Equipdev_CS_6304.exe
และ Equipdev_NTC_6304.exe เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ (สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
 
  2. ดับเบิ้ลคลิก Equipdev_CS_6304.exe และ Equipdev_NTC_6304.exe จาก C:\ หรือโฟลเดอร์ที่โรงพยาบาลกำหนด
  3. คลิกปุ่ม "unzip"
  4. คลิกปุ่ม OK และคลิกปุ่ม Close เพื่อออกจากโปรแกรม Winzip
       

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)