Download : โปรแกรมการสร้างเอกสารคำขอเบิก (mkClaimV5.1.1)

วันที่
11 มี.ค. 62

   

โดยโปรแกรมเวอร์ชั่นนี้ จะรองรับการใช้สร้างคำขอเบิกทุกกองทุน มีการเพิ่มเติมดังนี้
  - เริ่มใช้วันที่ 8 มี.ค. 62
  - ปรับปรุงข้อความในเอกสารแม่แบบของโครงการรักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคม กรณีเบิกเพิ่ม (SOAP)
การติดตั้งโปรแกรม
  1. Download ตัวติดตั้งโปรแกรม MkClaim Version 5.1.1
  2. Double click หรือ run (Run as administrator) โปรแกรม MKClaimV511setup.exe
  3. คลิกปุ่ม unzip กำหนด directory C:\MkClaim เท่านั้น

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)