Download : โปรแกรมการสร้างเอกสารคำขอเบิก (mkClaimV5.1)

วันที่
12 ธ.ค. 61

   

โดยโปรแกรมเวอร์ชั่นนี้ จะรองรับการใช้สร้างคำขอเบิกทุกกองทุน มีการเพิ่มเติมดังนี้
  - เริ่มใช้วันที่ 13 ธ.ค. 61
  - ปรับปรุงเพื่อรองรับกรณีส่วนเบิกเพิ่ม ของระบบประกันสังคม
การติดตั้งโปรแกรม
  1. Download ตัวติดตั้งโปรแกรม MkClaim Version 5.1
  2. Double click หรือ run (Run as administrator) โปรแกรม MKClaimV51setup.exe
  3. คลิกปุ่ม unzip กำหนด directory C:\MkClaim เท่านั้น

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)