Download :ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 3 )

วันที่
21 ธ.ค. 63
      การปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและรายการยาเบิกเพิ่มอื่น ๆ ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ
  ซึ่งมีรายการที่ปรับปรุงเพิ่มเติม ตามประกาศ ว.34, ว.424, ว.85, ว.340 ให้ทันสมัยตามประกาศ "บัญชีข้อมูลรายการยาและรหัสยามาตรฐานของไทย (Thai Medicines Terminology - TMT)" ของ สมสท.
  ดังนั้น เพื่อให้สถานพยาบาลสามารถบันทึกรายการยาเบิกเพิ่มได้ครบถ้วนถูกต้อง จึงขอให้ปรับปรุงฐานข้อมูล
บัญชีรายการยาฯ สำหรับโปรแกรม CSMBS ตามรายละเอียดดังนี้
TMT
FSN
Revclass
Revrate
DateEff
DateExp
  144970
  TARCEVA (F. HOFFMANN-LA ROCHE, SWITZERLAND) (erlotinib 100 mg) film-coated tablet, 1 tablet (สำหรับการรักษาที่เกิดขึ้นก่อน 29/11/2563)
  053
  001
  14/02/2561
  28/11/2563
  144970
  TARCEVA (F. HOFFMANN-LA ROCHE, SWITZERLAND) (erlotinib 100 mg) film-coated tablet, 1 tablet
  103
  002
  29/11/2563
  
  144991
  TARCEVA (F. HOFFMANN-LA ROCHE, SWITZERLAND) (erlotinib 150 mg) film-coated tablet, 1 tablet (สำหรับการรักษาที่เกิดขึ้นก่อน 29/11/2563)
  053
  001
  14/02/2561
  28/11/2563
  144991
  TARCEVA (F. HOFFMANN-LA ROCHE, SWITZERLAND) (erlotinib 150 mg) film-coated tablet, 1 tablet
  103
  002
  29/11/2563
  
  145013
  TARCEVA (F. HOFFMANN-LA ROCHE, SWITZERLAND) (erlotinib 25 mg) film-coated tablet, 1 tablet (สำหรับการรักษาที่เกิดขึ้นก่อน 29/11/2563)
  053
  001
  14/02/2561
  28/11/2563
  145013
  TARCEVA (F. HOFFMANN-LA ROCHE, SWITZERLAND) (erlotinib 25 mg) film-coated tablet, 1 tablet
  103
  002
  29/11/2563
  
  144989
  TARCEVA (KREMERS URBAN, U.S.A.) (erlotinib 100 mg) film-coated tablet, 1 tablet (สำหรับการรักษาที่เกิดขึ้นก่อน 29/11/2563)
  053
  001
  14/02/2561
  28/11/2563
  144989
  TARCEVA (KREMERS URBAN, U.S.A.) (erlotinib 100 mg) film-coated tablet, 1 tablet
  103
  002
  29/11/2563
  
  145009
  TARCEVA (KREMERS URBAN, U.S.A.) (erlotinib 150 mg) film-coated tablet, 1 tablet (สำหรับการรักษาที่เกิดขึ้นก่อน 29/11/2563)
  053
  001
  14/02/2561
  28/11/2563
  145009
  TARCEVA (KREMERS URBAN, U.S.A.) (erlotinib 150 mg) film-coated tablet, 1 tablet
  103
  002
  29/11/2563
  
  145021
  TARCEVA (KREMERS URBAN, U.S.A.) (erlotinib 25 mg) film-coated tablet, 1 tablet (สำหรับการรักษาที่เกิดขึ้นก่อน 29/11/2563)
  053
  001
  14/02/2561
  28/11/2563
  145021
  TARCEVA (KREMERS URBAN, U.S.A.) (erlotinib 25 mg) film-coated tablet, 1 tablet
  103
  002
  29/11/2563
  
  912718
  TARCEVA (ROCHE, ITALY) (erlotinib 100 mg) film-coated tablet, 1 tablet (สำหรับการรักษาที่เกิดขึ้นก่อน 29/11/2563)
  053
  001
  14/02/2561
  28/11/2563
  912718
  TARCEVA (ROCHE, ITALY) (erlotinib 100 mg) film-coated tablet, 1 tablet
  103
  002
  29/11/2563
  
  768988
  TARCEVA (ROCHE, ITALY) (erlotinib 150 mg) film-coated tablet, 1 tablet (สำหรับการรักษาที่เกิดขึ้นก่อน 29/11/2563)
  053
  001
  14/02/2561
  28/11/2563
  768988
  TARCEVA (ROCHE, ITALY) (erlotinib 150 mg) film-coated tablet, 1 tablet
  103
  002
  29/11/2563
  
  1048625
  ERLOTINIB SANDOZ (REMEDICA, CYPRUS) (erlotinib 150 mg) film-coated tablet, 1 tablet (สำหรับการรักษาที่เกิดขึ้นก่อน 29/11/2563)
  064
  001
  03/01/2562
  28/11/2563
  1048625
  ERLOTINIB SANDOZ (REMEDICA, CYPRUS) (erlotinib 150 mg) film-coated tablet, 1 tablet
  103
  002
  29/11/2563
  
  1051787
  ERLONIB 100 (HETERO LABS, INDIA) (erlotinib 100 mg) film-coated tablet, 1 tablet (สำหรับการรักษาที่เกิดขึ้นก่อน 29/11/2563)
  066
  001
  03/02/2562
  28/11/2563
  1051787
  ERLONIB 100 (HETERO LABS, INDIA) (erlotinib 100 mg) film-coated tablet, 1 tablet
  103
  002
  29/11/2563
  
  1051843
  ERLONIB 150 (HETERO LABS, INDIA) (erlotinib 150 mg) film-coated tablet, 1 tablet (สำหรับการรักษาที่เกิดขึ้นก่อน 29/11/2563)
  066
  001
  03/02/2562
  28/11/2563
  1051843
  ERLONIB 150 (HETERO LABS, INDIA) (erlotinib 150 mg) film-coated tablet, 1 tablet
  103
  002
  29/11/2563
  
  1134001
  INERLOTINIB (REMEDICA, CYPRUS) (erlotinib 150 mg) film-coated tablet, 1 tablet (สำหรับการรักษาที่เกิดขึ้นก่อน 29/11/2563)
  083
  001
  12/12/2562
  28/11/2563
  1134001
  INERLOTINIB (REMEDICA, CYPRUS) (erlotinib 150 mg) film-coated tablet, 1 tablet
  103
  002
  29/11/2563
  
  1148190
  ERLOTINIB TEVA 100 (S.C. SINDAN-PHARMA, ROMANIA) (erlotinib 100 mg) film-coated tablet, 1 tablet (สำหรับการรักษาที่เกิดขึ้นก่อน 29/11/2563)
  091
  001
  14/06/2563
  28/11/2563
  1148190
  ERLOTINIB TEVA 100 (S.C. SINDAN-PHARMA, ROMANIA) (erlotinib 100 mg) film-coated tablet, 1 tablet
  103
  002
  29/11/2563
  
  1148231
  ERLOTINIB TEVA 150 (S.C. SINDAN-PHARMA, ROMANIA) (erlotinib 150 mg) film-coated tablet, 1 tablet (สำหรับการรักษาที่เกิดขึ้นก่อน 29/11/2563)
  091
  001
  14/06/2563
  28/11/2563
  1148231
  ERLOTINIB TEVA 150 (S.C. SINDAN-PHARMA, ROMANIA) (erlotinib 150 mg) film-coated tablet, 1 tablet
  103
  002
  29/11/2563
  
  1166837
  ALVOCEVA 100 MG FILM-COATED TABLETS (REMEDICA, CYPRUS) (erlotinib 100 mg) film-coated tablet, 1 tablet (สำหรับการรักษาที่เกิดขึ้นก่อน 29/11/2563)
  100
  000
  14/11/2563
  28/11/2563
  1166837
  ALVOCEVA 100 MG FILM-COATED TABLETS (REMEDICA, CYPRUS) (erlotinib 100 mg) film-coated tablet, 1 tablet
  103
  002
  29/11/2563
  
  1166871
  ALVOCEVA 150 MG FILM-COATED TABLETS (REMEDICA, CYPRUS) (erlotinib 150 mg) film-coated tablet, 1 tablet (สำหรับการรักษาที่เกิดขึ้นก่อน 29/11/2563)
  100
  000
  14/11/2563
  28/11/2563
  1166871
  ALVOCEVA 150 MG FILM-COATED TABLETS (REMEDICA, CYPRUS) (erlotinib 150 mg) film-coated tablet, 1 tablet
  103
  001
  29/11/2563
  
 
 
Download
    - รายละเอียดบัญชีรายการค่าบริการ
    - ไฟล์ฐานข้อมูลรายการค่าบริการ CS
    - ไฟล์ฐานข้อมูลรายการค่าบริการ NTC
ขั้นตอนการปรับปรุง
  1. Download ไฟล์ฐานข้อมูล Equipdev_CS_6312-3.exe
และ Equipdev_NTC_6312-3.exe เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ (สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
 
  2. ดับเบิ้ลคลิก Equipdev_CS_6312-3.exe และ Equipdev_NTC_6312-3.exe จาก C:\ หรือโฟลเดอร์ที่โรงพยาบาลกำหนด
  3. คลิกปุ่ม "unzip"
  4. คลิกปุ่ม OK และคลิกปุ่ม Close เพื่อออกจากโปรแกรม Winzip
       

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)