Download :ปรับปรุงบัญชีรายการค่าบริการรักษาพยาบาลกรณี โควิด 19

วันที่
01 ธ.ค. 63
      ตามประกาศกรมบัญชีกลาง กค 0416.4/ว 565 ลว. 30 พย 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19
ดังนั้น เพื่อให้สถานพยาบาลสามารถบันทึกรายการเบิกตามประกาศได้ครบถ้วนถูกต้อง จึงขอให้ปรับปรุงฐานข้อมูลบัญชีรายการดังกล่าว สำหรับโปรแกรม CSMBS ตามรายละเอียดดังนี้
TMT
FSN
Revclass
Revrate
DateEff
DateExp
อัตรา
  36590
  SARS coronavirus 2, qualitative RT-PCR(สำหรับรับบริการก่อน 1/12/63)
  C01
  C01
  02/03/2020
  30/11/2020
  3000
  36590
  SARS coronavirus 2, qualitative RT-PCR
  C02
  C02
  01/12/2020
  -
  2200
  36591
  SARS coronavirus 2 N gene, qualitative RT-PCR(สำหรับรับบริการก่อน 1/12/63)
  C01
  C01
  02/03/2020
  30/11/2020
  3000
  36591
  SARS coronavirus 2 N gene, qualitative RT-PCR
  C02
  C02
  01/12/2020
  -
  2200
  36592
  SARS coronavirus 2 RdRp gene, qualitative RT-PCR(สำหรับรับบริการก่อน 1/12/63)
  C01
  C01
  02/03/2020
  30/11/2020
  3000
  36592
  SARS coronavirus 2 RdRp gene, qualitative RT-PCR
  C02
  C02
  01/12/2020
  -
  2200
  36596
  SARS coronavirus 2 Ag [+/-] in Respiratory specimen by rapid immunoassay
  C01
  C01
  01/12/2020
  -
  1200
 
รายการยาที่จ่ายแยกต่างหากจาก DRG (เพิ่มเติม)
TMT
FSN
Revclass
Revrate
DateEff
DateExp
  1032062
  KISQALI (NOVARTIS SINGAPORE PHARMACEUTICAL MANUFACTURING, SINGAPORE) (ribociclib 200 mg) film-coated tablet, 1 tablet
  101
  000
  01/08/2019
  -
 
Download
    - รายละเอียดบัญชีรายการค่าบริการ
    - ไฟล์ฐานข้อมูลรายการค่าบริการ CS
    - ไฟล์ฐานข้อมูลรายการค่าบริการ NTC
ขั้นตอนการปรับปรุง
  1. Download ไฟล์ฐานข้อมูล Equipdev_CS_6312-1.exe
และ Equipdev_NTC_6312-1.exe เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ (สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
 
  2. ดับเบิ้ลคลิก Equipdev_CS_6312-1.exe และ Equipdev_NTC_6312-1.exe จาก C:\ หรือโฟลเดอร์ที่โรงพยาบาลกำหนด
  3. คลิกปุ่ม "unzip"
  4. คลิกปุ่ม OK และคลิกปุ่ม Close เพื่อออกจากโปรแกรม Winzip
       

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)