Download :ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 2 )

วันที่
17 พ.ย. 63
      การปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและรายการยาเบิกเพิ่มอื่น ๆ ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ
  ซึ่งมีรายการที่ปรับปรุงเพิ่มเติม ตามประกาศ ว.34, ว.424, ว.85, ว.340 ให้ทันสมัยตามประกาศ "บัญชีข้อมูลรายการยาและรหัสยามาตรฐานของไทย (Thai Medicines Terminology - TMT)" ของ สมสท.
  ดังนั้น เพื่อให้สถานพยาบาลสามารถบันทึกรายการยาเบิกเพิ่มได้ครบถ้วนถูกต้อง จึงขอให้ปรับปรุงฐานข้อมูล
บัญชีรายการยาฯ สำหรับโปรแกรม CSMBS ตามรายละเอียดดังนี้
TMT
FSN
Revclass
Revrate
DateEff
DateExp
  1166837
  ALVOCEVA 100 MG FILM-COATED TABLETS (REMEDICA, CYPRUS) (erlotinib 100 mg) film-coated tablet, 1 tablet
  100
  000
  14/11/2563
  
  1166871
  ALVOCEVA 150 MG FILM-COATED TABLETS (REMEDICA, CYPRUS) (erlotinib 150 mg) film-coated tablet, 1 tablet
  100
  000
  14/11/2563
  
  1166465
  LORVIQUA (TABLETS 100 MG) (PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND, GERMANY) (lorlatinib 100 mg) film-coated tablet, 1 tablet (ไม่ให้เบิกในระบบจ่ายตรง)
  
  
  
  
  1166551
  LORVIQUA (TABLETS 25 MG) (PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND, GERMANY) (lorlatinib 25 mg) film-coated tablet, 1 tablet (ไม่ให้เบิกในระบบจ่ายตรง)
  
  
  
  
 
 
Download
    - รายละเอียดบัญชีรายการค่าบริการ
    - ไฟล์ฐานข้อมูลรายการค่าบริการ CS
    - ไฟล์ฐานข้อมูลรายการค่าบริการ NTC
ขั้นตอนการปรับปรุง
  1. Download ไฟล์ฐานข้อมูล Equipdev_CS_6311-2.exe
และ Equipdev_NTC_6311-2.exe เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ (สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
 
  2. ดับเบิ้ลคลิก Equipdev_CS_6311-2.exe และ Equipdev_NTC_6311-2.exe จาก C:\ หรือโฟลเดอร์ที่โรงพยาบาลกำหนด
  3. คลิกปุ่ม "unzip"
  4. คลิกปุ่ม OK และคลิกปุ่ม Close เพื่อออกจากโปรแกรม Winzip
       

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)