Download :ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน สิงหาคม 2563 ครั้งที่ 2)

วันที่
18 ส.ค. 63
      การปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและรายการยาเบิกเพิ่มอื่น ๆ ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ
  ซึ่งมีรายการที่ปรับปรุงเพิ่มเติม ตามประกาศ ว.34, ว.424, ว.85, ว.340 ให้ทันสมัยตามประกาศ "บัญชีข้อมูลรายการยาและรหัสยามาตรฐานของไทย (Thai Medicines Terminology - TMT)" ของ สมสท.
  ดังนั้น เพื่อให้สถานพยาบาลสามารถบันทึกรายการยาเบิกเพิ่มได้ครบถ้วนถูกต้อง จึงขอให้ปรับปรุงฐานข้อมูล
บัญชีรายการยาฯ สำหรับโปรแกรม CSMBS ตามรายละเอียดดังนี้
TMT
FSN
Revclass
Revrate
DateEff
DateExp
  142413
  BEMOCIN (DABUR PHARMA, INDIA) (bleomycin 15 unit) powder for solution for injection, 1 vial (ใช้ก่อนวันที่ 15/8/63)
  091
  001
  13/06/2563
  14/08/2563
  142413
  BEMOCIN (DABUR PHARMA, INDIA) (bleomycin sulfate 15 unit) powder for solution for injection, 1 vial
  094
  002
  15/08/2563
  
  142421
  BEMOCIN (FRESENIUS KABI ONCOLOGY, INDIA) (bleomycin 15 unit) powder for solution for injection, 1 vial (รักษาที่เกิดขึ้นก่อน 15/8/63)
  091
  001
  13/06/2563
  14/08/2563
  142421
  BEMOCIN (FRESENIUS KABI ONCOLOGY, INDIA) (bleomycin sulfate 15 unit) powder for solution for injection, 1 vial
  094
  002
  15/08/2563
  
  142445
  BLEOCHEM (BIOCHEM PHARMACEUTICAL, INDIA) (bleomycin 15 unit) powder for solution for injection, 1 vial (รักษาที่เกิดขึ้นก่อน 15/8/63)
  091
  001
  13/06/2563
  14/08/2563
  142445
  BLEOCHEM (BIOCHEM PHARMACEUTICAL, INDIA) (bleomycin sulfate 15 unit) powder for solution for injection, 1 vial
  094
  002
  15/08/2563
  
  142450
  BLEOCIN (NIPPON KAYAKU, JAPAN) (bleomycin 15 mg) powder for solution for injection, 15 mg vial (รักษาที่เกิดขึ้นก่อน 15/8/63)
  051
  000
  01/10/2560
  14/08/2563
  142450
  BLEOCIN (NIPPON KAYAKU, JAPAN) (bleomycin hydrochloride 15 mg) powder for solution for injection, 1 vial
  094
  001
  15/08/2563
  
  142466
  BLEOLEM (LEMERY, MEXICO) (bleomycin 15 unit) powder for solution for injection, 1 vial (รักษาที่เกิดขึ้นก่อน 15/8/63)
  091
  001
  13/06/2563
  14/08/2563
  142466
  BLEOLEM (LEMERY, MEXICO) (bleomycin sulfate 15 unit) powder for solution for injection, 1 vial
  094
  002
  15/08/2563
  
  1157704
  BLOICIN-S (KOREA UNITED PHARM, KOREA) (bleomycin sulfate 15 unit) powder for solution for injection, 1 vial
  094
  000
  15/08/2563
  
 
 
Download
    - รายละเอียดบัญชีรายการค่าบริการ
    - ไฟล์ฐานข้อมูลรายการค่าบริการ CS
    - ไฟล์ฐานข้อมูลรายการค่าบริการ NTC
ขั้นตอนการปรับปรุง
  1. Download ไฟล์ฐานข้อมูล Equipdev_CS_6308-2.exe
และ Equipdev_NTC_6308-2.exe เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ (สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
 
  2. ดับเบิ้ลคลิก Equipdev_CS_6308-2.exe และ Equipdev_NTC_6308-2.exe จาก C:\ หรือโฟลเดอร์ที่โรงพยาบาลกำหนด
  3. คลิกปุ่ม "unzip"
  4. คลิกปุ่ม OK และคลิกปุ่ม Close เพื่อออกจากโปรแกรม Winzip
       

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)