Download :ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน มิถุยายน 2563 ครั้งที่ 2)

วันที่
24 มิ.ย. 63
      การปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและรายการยาเบิกเพิ่มอื่น ๆ ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ
  ซึ่งมีรายการที่ปรับปรุงเพิ่มเติม ตามประกาศ ว.34, ว.424, ว.85, ว.340 ให้ทันสมัยตามประกาศ "บัญชีข้อมูลรายการยาและรหัสยามาตรฐานของไทย (Thai Medicines Terminology - TMT)" ของ สมสท.
  ดังนั้น เพื่อให้สถานพยาบาลสามารถบันทึกรายการยาเบิกเพิ่มได้ครบถ้วนถูกต้อง จึงขอให้ปรับปรุงฐานข้อมูล
บัญชีรายการยาฯ สำหรับโปรแกรม CSMBS ตามรายละเอียดดังนี้
TMT
FSN
Revclass
Revrate
DateEff
DateExp
  142413
  BEMOCIN (DABUR PHARMA, INDIA) (bleomycin 15 unit) powder for solution for injection, 15 unit vial
  051
  000
  01/10/2560
  12/06/2563
  142413
  BEMOCIN (DABUR PHARMA, INDIA) (bleomycin 15 unit) powder for solution for injection, 1 vial
  091
  001
  13/06/2563
  
  142421
  BEMOCIN (FRESENIUS KABI ONCOLOGY, INDIA) (bleomycin 15 unit) powder for solution for injection, 15 unit vial
  051
  000
  01/10/2560
  12/06/2563
  142421
  BEMOCIN (FRESENIUS KABI ONCOLOGY, INDIA) (bleomycin 15 unit) powder for solution for injection, 1 vial
  091
  001
  13/06/2563
  
  142445
  BLEOCHEM (BIOCHEM PHARMACEUTICAL, INDIA) (bleomycin 15 unit) powder for solution for injection, 15 unit vial
  051
  000
  01/10/2560
  12/06/2563
  142445
  BLEOCHEM (BIOCHEM PHARMACEUTICAL, INDIA) (bleomycin 15 unit) powder for solution for injection, 1 vial
  091
  001
  13/06/2563
  
  142466
  BLEOLEM (LEMERY, MEXICO) (bleomycin 15 unit) powder for solution for injection, 15 unit vial
  051
  000
  01/10/2560
  12/06/2563
  142466
  BLEOLEM (LEMERY, MEXICO) (bleomycin 15 unit) powder for solution for injection, 1 vial
  091
  001
  13/06/2563
  
  1040889
  ENBREL (PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS, IRELAND) (etanercept 50 mg/1 mL) solution for injection, 1 mL pen
  061
  001
  03/11/2561
  12/06/2563
  1040889
  ENBREL (PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS, IRELAND) (etanercept 50 mg/1 mL) solution for injection, 1 mL pre
  091
  002
  13/06/2563
  
  144134
  TABINE (KOREA UNITED PHARM, KOREA) (cytarabine 100 mg/5 mL) solution for injection/infusion, 1 vial
  051
  000
  01/10/2560
  11/06/2563
  144134
  TABINE (KOREA UNITED PHARM, KOREA) (cytarabine 100 mg/5 mL) solution for injection/infusion, 5 mL vial
  091
  001
  12/06/2563
  
  1148029
  DTI FOR INJ. 200 MG (KOREA UNITED PHARM, KOREA) (dacarbazine 200 mg) powder for solution for injection/in
  091
  000
  14/06/2563
  
  1148190
  ERLOTINIB TEVA 100 (S.C. SINDAN-PHARMA, ROMANIA) (erlotinib 100 mg) film-coated tablet, 1 tablet
  091
  001
  14/06/2563
  
  1148231
  ERLOTINIB TEVA 150 (S.C. SINDAN-PHARMA, ROMANIA) (erlotinib 150 mg) film-coated tablet, 1 tablet
  091
  001
  14/06/2563
  
 
 
Download
    - รายละเอียดบัญชีรายการค่าบริการ
    - ไฟล์ฐานข้อมูลรายการค่าบริการ CS
    - ไฟล์ฐานข้อมูลรายการค่าบริการ NTC
ขั้นตอนการปรับปรุง
  1. Download ไฟล์ฐานข้อมูล Equipdev_CS_6306-2.exe
และ Equipdev_NTC_6306-2.exe เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ (สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
 
  2. ดับเบิ้ลคลิก Equipdev_CS_6306-2.exe และ Equipdev_NTC_6306-2.exe จาก C:\ หรือโฟลเดอร์ที่โรงพยาบาลกำหนด
  3. คลิกปุ่ม "unzip"
  4. คลิกปุ่ม OK และคลิกปุ่ม Close เพื่อออกจากโปรแกรม Winzip
       

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)