Download : ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน มีนาคม 2563)

วันที่
25 มี.ค. 63
  การปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและรายการยาเบิกเพิ่มอื่น ๆ ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ
ซึ่งมีรายการที่ปรับปรุงเพิ่มเติม ตามประกาศ ว.34, ว.424, ว.85, ว.340 ให้ทันสมัยตามประกาศ "บัญชีข้อมูลรายการยาและรหัสยามาตรฐานของไทย
(Thai Medicines Terminology - TMT)" ของ สมสท.
  ดังนั้น เพื่อให้สถานพยาบาลสามารถบันทึกรายการยาเบิกเพิ่มได้ครบถ้วนถูกต้อง จึงขอให้ปรับปรุงฐานข้อมูล บัญชีรายการยาฯ สำหรับโปรแกรม CSMBS ตามรายละเอียดดังนี้
รายการยาปรับปรุง/ยกเลิก/เพิ่มเติมรอบ 25/03/2563
TMT
FSN
Revclass
Revrate
DateEff
DateExp
  146080
   GLIVEC (NOVARTIS PHARMA, SWITZERLAND) (imatinib 100 mg) tablet, 1 tablet
  051
  000
  01/10/2560
   13/03/2563
  146080
   GLIVEC (NOVARTIS PHARMA, SWITZERLAND) (imatinib 100 mg) film-coated tablet, 1 tablet
  087
  001
  14/03/2563
  
  146098
   GLIVEC (NOVARTIS PHARMA, SWITZERLAND) (imatinib 400 mg) tablet, 1 tablet
  051
  000
  01/10/2560
   13/03/2563
  146098
   GLIVEC (NOVARTIS PHARMA, SWITZERLAND) (imatinib 400 mg) film-coated tablet, 1 tablet
  087
  001
  14/03/2563
  
  1140147
   LEAVDO (TTY BIOPHARM, TAIWAN) (lenalidomide 10 mg) capsule, hard, 1 capsule
  087
  001
  14/03/2563
  
 
รายการยาที่ "ไม่ให้เบิกผ่านระบบจ่ายตรง"  
- ไม่มี -
 
Download
    - บัญชีรายการยาที่ให้เบิกได้นอก DRG/มิให้เบิกแยกต่างหากจาก DRG
    - ไฟล์ฐานข้อมูลรายการยารักษาโรคมะเร็ง CS
    - ไฟล์ฐานข้อมูลรายการยารักษาโรคมะเร็ง NTC
ขั้นตอนการปรับปรุง
  1. Download ไฟล์ฐานข้อมูล Equipdev_CS_6303.exe
และ Equipdev_NTC_6303.exe เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ (สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
 
  2. ดับเบิ้ลคลิก Equipdev_CS_6303.exe และ Equipdev_NTC_6303.exe จาก C:\ หรือโฟลเดอร์ที่โรงพยาบาลกำหนด
  3. คลิกปุ่ม "unzip"
  4. คลิกปุ่ม OK และคลิกปุ่ม Close เพื่อออกจากโปรแกรม Winzip
       

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)