Download : ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน กรกฏาคม 2562)

วันที่
02 ก.ค. 62
  การปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและรายการยาเบิกเพิ่มอื่น ๆ ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ
ซึ่งมีรายการที่ปรับปรุงเพิ่มเติม ตามประกาศ ว.34, ว.424, ว.85 ให้ทันสมัยตามประกาศ "บัญชีข้อมูลรายการยาและรหัสยามาตรฐานของไทย
(Thai Medicines Terminology - TMT)" ของ สมสท.
  ดังนั้น เพื่อให้สถานพยาบาลสามารถบันทึกรายการยาเบิกเพิ่มได้ครบถ้วนถูกต้อง จึงขอให้ปรับปรุงฐานข้อมูล บัญชีรายการยาฯ สำหรับโปรแกรม CSMBS ตามรายละเอียดดังนี้
รายการยาปรับปรุงเพิ่มเติมรอบ 02/07/2562
TMT
FSN
  1115750
   ICLUSIG (PATHEON, CANADA) (ponatinib 15 mg) tablet, 1 tablet
  1115979
   NIVESTIM (HOSPIRA ZAGREB, CROATIA) (filgrastim 300 mcg/0.5 mL) solution for injection/infusion, 0.5 mL prefilled syr
  1116044
   OXALIPLATIN (ZYDUS HOSPIRA ONCOLOGY, INDIA) (oxaliplatin 100 mg/20 mL) concentrate for solution for infusion, 20 mL vial
  1116000
   OXALIPLATIN (ZYDUS HOSPIRA ONCOLOGY, INDIA) (oxaliplatin 50 mg/10 mL) concentrate for solution for infusion, 10 mL vial
  1117434
   IMATERO-400 (HETERO LABS, INDIA) (imatinib 400 mg) film-coated tablet, 1 tablet
 
  Download
    - บัญชีรายการยาที่ให้เบิกได้นอก DRG/มิให้เบิกแยกต่างหากจาก DRG
    - ไฟล์ฐานข้อมูลรายการยารักษาโรคมะเร็ง CS
    - ไฟล์ฐานข้อมูลรายการยารักษาโรคมะเร็ง NTC
ขั้นตอนการปรับปรุง
  1. Download ไฟล์ฐานข้อมูล Equipdev_CS_6207.exe
และ Equipdev_NTC_6207.exe เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ (สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
 
  2. ดับเบิ้ลคลิก Equipdev_CS_6207.exe และ Equipdev_NTC_6207.exe จาก C:\ หรือโฟลเดอร์ที่โรงพยาบาลกำหนด
  3. คลิกปุ่ม "unzip"
  4. คลิกปุ่ม OK และคลิกปุ่ม Close เพื่อออกจากโปรแกรม Winzip
       

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)