Download : ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน มีนาคม 2562)

วันที่
08 มี.ค. 62
  การปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและรายการยาเบิกเพิ่มอื่น ๆ ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ
ซึ่งมีรายการที่ปรับปรุงเพิ่มเติม ตามประกาศ ว.34 และ ว.424 ให้ทันสมัยตามประกาศ "บัญชีข้อมูลรายการยาและรหัสยามาตรฐานของไทย
(Thai Medicines Terminology - TMT)" ของ สมสท.
  ดังนั้น เพื่อให้สถานพยาบาลสามารถบันทึกรายการยาเบิกเพิ่มได้ครบถ้วนถูกต้อง จึงขอให้ปรับปรุงฐานข้อมูล บัญชีรายการยาฯ สำหรับโปรแกรม CSMBS ตามรายละเอียดดังนี้
รายการที่เพิ่มในรอบเดือนนี้
Code
Desc
  1100535
   XELODA (EXCELLA, GERMANY) (capecitabine 150 mg) film-coated tablet, 1 tablet
  1100492
   XELODA (EXCELLA, GERMANY) (capecitabine 500 mg) film-coated tablet, 1 tablet
  1009354
   HERCEPTIN SC (F. HOFFMANN-LA ROCHE, SWITZERLAND) (trastuzumab 600 mg/5 mL) solution for injection, 5 mL vial
 
  Download
    - บัญชีรายการยาที่ให้เบิกได้นอก DRG/มิให้เบิกแยกต่างหากจาก DRG
    - ไฟล์ฐานข้อมูลรายการยารักษาโรคมะเร็ง CS
    - ไฟล์ฐานข้อมูลรายการยารักษาโรคมะเร็ง NTC
ขั้นตอนการปรับปรุง
  1. Download ไฟล์ฐานข้อมูล Equipdev_CS_6203.exe
และ Equipdev_NTC_6202.exe เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ (สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
 
  2. ดับเบิ้ลคลิก Equipdev_CS_6203.exe และ Equipdev_NTC_6203.exe จาก C:\ หรือโฟลเดอร์ที่โรงพยาบาลกำหนด
  3. คลิกปุ่ม "unzip"
  4. คลิกปุ่ม OK และคลิกปุ่ม Close เพื่อออกจากโปรแกรม Winzip
       

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)