Download : ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน ธันวาคม 2561)

วันที่
25 ธ.ค. 61
  ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและรายการยาเบิกเพิ่มอื่น ๆ ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ
ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ซึ่งมีรายการที่ปรับปรุงเพิ่มเติม ตามประกาศ ว.34 และ ว.424
เรื่องหลักเกณฑ์ การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและ โลหิตวิทยา ซึ่งมึความจำเป็นต้องใช้ยาค่าใช้จ่ายสูง
  ดังนั้น เพื่อให้สถานพยาบาลสามารถบันทึกรายการยาเบิกเพิ่มได้ครบถ้วนถูกต้อง จึงขอให้ปรับปรุงฐานข้อมูล บัญชีรายการยาฯ สำหรับโปรแกรม CSMBS ตามรายละเอียดดังนี้
รายการที่เพิ่มในรอบเดือนนี้
Code
Desc
  1043715
   LEMTRADA (BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA, GERMANY) (alemtuzumab 12 mg/1.2 mL) concentrate for solution for infusion, 1.2 mL vial ว34
  1044161
   AZADINE (INTAS PHARMACEUTICALS, INDIA) (azacitidine 100 mg) powder for suspension for injection, 1 vial (1044161) ว.424
 
  Download
    - บัญชีรายการยาที่ให้เบิกได้นอก DRG/มิให้เบิกแยกต่างหากจาก DRG
    - ไฟล์ฐานข้อมูลรายการยารักษาโรคมะเร็ง CS
    - ไฟล์ฐานข้อมูลรายการยารักษาโรคมะเร็ง NTC
ขั้นตอนการปรับปรุง
  1. Download ไฟล์ฐานข้อมูล Equipdev_CS_6112.exe
และ Equipdev_NTC_6112exe เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ (สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
 
  2. ดับเบิ้ลคลิก Equipdev_CS_6112.exe และ Equipdev_NTC_6112.exe จาก C:\ หรือโฟลเดอร์ที่โรงพยาบาลกำหนด
  3. คลิกปุ่ม "unzip"
  4. คลิกปุ่ม OK และคลิกปุ่ม Close เพื่อออกจากโปรแกรม Winzip
       

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)