Download : ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน พฤศจิกายน 2561)

วันที่
07 พ.ย. 61
  ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและรายการยาเบิกเพิ่มอื่น ๆ ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ซึ่งมีรายการที่ปรับปรุงเพิ่มเติม ตามประกาศ ว.34 และ ว.424
เรื่องหลักเกณฑ์ การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและ โลหิตวิทยา ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ยาค่าใช้จ่ายสูง
  ดังนั้น เพื่อให้สถานพยาบาลสามารถบันทึกรายการยาเบิกเพิ่มได้ครบถ้วนถูกต้อง จึงขอให้ปรับปรุงฐานข้อมูลบัญชีรายการยาฯ สำหรับโปรแกรม CSMBS ตามรายละเอียดดังนี้
  Download
    - ยกเลิกรายการยาที่มิให้เบิกแยกต่างหากจาก DRG ว.34 ข้อ 2
    - บัญชีรายการยาที่ให้เบิกเพิ่ม นอก DRG ว. 424 ข้อ 5
    - ปรับปรุงบัญชีรายการยาเบิกเพิ่มนอก DRG (ที่ประกาศเพิ่มรหัส TMT ใหม่)
    - ไฟล์ฐานข้อมูลรายการยารักษาโรคมะเร็ง CS
    - ไฟล์ฐานข้อมูลรายการยารักษาโรคมะเร็ง NTC
ขั้นตอนการปรับปรุง
  1. Download ไฟล์ฐานข้อมูล Equipdev_CS_6111.exe
และ Equipdev_NTC_6111.exe เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ (สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
 
  2. ดับเบิ้ลคลิก Equipdev_CS_6111.exe และ Equipdev_NTC_6111.exe จาก C:\ หรือโฟลเดอร์ที่โรงพยาบาลกำหนด
  3. คลิกปุ่ม "unzip"
  4. คลิกปุ่ม OK และคลิกปุ่ม Close เพื่อออกจากโปรแกรม Winzip
       

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)