Download : บัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งเบิกเพิ่มในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุง 26 กรกฎาคม 2561)

วันที่
13 ก.ย. 61
  บัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งเบิกเพิ่มอื่น ๆ นอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ
ฉบับปรับปรุง 13 กันยายน 2561 มีรายการที่ปรับปรุงเพิ่มเติม
บัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและรายการยาเบิกเพิ่มอื่น ๆ นอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการมีรายการที่ปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อให้สถานพยาบาลสามารถบันทึกรายการยา ขอให้ปรับปรุงฐานข้อมูลบัญชีรายการยาฯ สำหรับโปรแกรม CSMBS ตามรายละเอียดดังนี้
  ดังนั้น เพื่อให้สถานพยาบาลสามารถบันทึกรายการยา จึงขอให้ปรับปรุงฐานข้อมูลบัญชีรายการยาฯ สำหรับโปรแกรม CSMBS ตามรายละเอียดดังนี้
  Download
    - บัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและรายการยาเบิกเพิ่มอื่น ๆ นอก DRG
    - ไฟล์ฐานข้อมูลรายการยารักษาโรคมะเร็ง CS
    -ไฟล์ฐานข้อมูลรายการยารักษาโรคมะเร็ง NTC
ขั้นตอนการปรับปรุง
  1. Download ไฟล์ฐานข้อมูล Equipdev_CS_6109.exe
และ Equipdev_NTC_6109.exe เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ
(สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
  2. ดับเบิ้ลคลิก Equipdev_CS_6109.exe และ Equipdev_NTC_6109.exe จาก C:\ หรือโฟลเดอร์ที่โรงพยาบาลกำหนด
  3. คลิกปุ่ม "unzip"
  4. คลิกปุ่ม OK และคลิกปุ่ม Close เพื่อออกจากโปรแกรม Winzip
       

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)