Download : บัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งเบิกเพิ่มในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุง 26 กรกฎาคม 2561)

วันที่
31 ก.ค. 61
  บัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งเบิกเพิ่มในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ
ฉบับปรับปรุง 26 กรกฏาคม 2561 มีรายการที่ปรับปรุงเพิ่มเติม
ตามประกาศ กค0416.2/ว34 เรื่องหลักเกณฑ์ การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและ โลหิตวิทยา ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ยาค่าใช้จ่ายสูง
  ดังนั้น เพื่อให้สถานพยาบาลสามารถบันทึกรายการยา จึงขอให้ปรับปรุงฐานข้อมูลบัญชีรายการยาฯ สำหรับโปรแกรม CSMBS ตามรายละเอียดดังนี้
  Download
    - บัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งที่เบิกได้นอก DRG และ รายการยาที่ไม่ให้เบิกแยกต่างหากจาก DRG
    - บัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งที่ไม่สามารถเบิกได้
    - ไฟล์ฐานข้อมูลรายการยารักษาโรคมะเร็ง CS
    - ไฟล์ฐานข้อมูลรายการยารักษาโรคมะเร็ง NTC
ขั้นตอนการปรับปรุง
  1. Download ไฟล์ฐานข้อมูล Equipdev_CS_6107.exe
และ Equipdev_NTC_6107.exe เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ
(สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
  2. ดับเบิ้ลคลิก Equipdev_CS_6107.exe และ Equipdev_NTC_6107.exe จาก C:\ หรือโฟลเดอร์ที่โรงพยาบาลกำหนด
  3. คลิกปุ่ม "unzip"
  4. คลิกปุ่ม OK และคลิกปุ่ม Close เพื่อออกจากโปรแกรม Winzip
       

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)