Download :ปรับปรุง/เพิ่มเติม/ยกเลิก บัญชีรายการอวัยวะเทียมฯ, ยารักษาโรคมะเร็ง และ ยามิใช่ยารักษาโรคมะเร็ง ที่มีค่าใช้จ่ายสูงจ่ายนอก Drg สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

วันที่
10 มี.ค. 66
      ปรับปรุง/เพิ่มเติม/ยกเลิก บัญชีรายการอวัยวะเทียมฯ, รายการยารักษาโรคมะเร็ง และ มิใช่ยารักษาโรคมะเร็ง ที่มีค่าใช้จ่ายสูงจ่ายนอก Drg ให้ทันสมัยตามประกาศ "บัญชีข้อมูลรายการยาและรหัสยามาตรฐานของไทย (Thai Medicines Terminology - TMT)" ของ สมสท.
ดังนั้น เพื่อให้สถานพยาบาลสามารถบันทึกรายการยาเบิกเพิ่มได้ครบถ้วนถูกต้อง จึงขอให้ปรับปรุงฐานข้อมูล ตามขั้นตอนข้างล่าง
 
Download
    - รายละเอียดบัญชีรายการค่าบริการ
    - ไฟล์ฐานข้อมูลรายการค่าบริการ CS สำหรับอ้างอิงในโปรแกรม CSMBS
    - ไฟล์ฐานข้อมูลรายการค่าบริการ NTC สำหรับอ้างอิงในโปรแกรม CSMBS
ขั้นตอนการปรับปรุง **ใช้สำหรับโปรแกรม CSMBS เท่านั้น**
  1. Download ไฟล์ฐานข้อมูล EQUIPDEV_CS_6603-1.exe
และ EQUIPDEV_NTC_6603-1.exe เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ (สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
 
  2. ดับเบิ้ลคลิก EQUIPDEV_CS_6603-1.exe และ EQUIPDEV_NTC_6603-1.exe จาก C:\ หรือโฟลเดอร์ที่โรงพยาบาลกำหนด
  3. คลิกปุ่ม "unzip"
  4. คลิกปุ่ม OK และคลิกปุ่ม Close เพื่อออกจากโปรแกรม Winzip
       

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)