Download :ปรับปรุง/เพิ่มเติม บัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็ง และ มิใช่ยารักษาโรคมะเร็ง ที่มีค่าใช้จ่ายสูงจ่ายนอก Drg สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

วันที่
07 ธ.ค. 64
      ปรับปรุง/เพิ่มเติม บัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็ง และ มิใช่ยารักษาโรคมะเร็ง ที่มีค่าใช้จ่ายสูงจ่ายนอก Drg ให้ทันสมัยตามประกาศ "บัญชีข้อมูลรายการยาและรหัสยามาตรฐานของไทย(Thai Medicines Terminology - TMT)" ของ สมสท.
ดังนั้น เพื่อให้สถานพยาบาลสามารถบันทึกรายการยาเบิกเพิ่มได้ครบถ้วนถูกต้อง จึงขอให้ปรับปรุงฐานข้อมูล บัญชีรายการยาฯ สำหรับโปรแกรม CSMBS ตามรายละเอียดดังนี้
TMT
FSN
DateEff
DateExp
หมายเหตุ
  1023283
  ENTYVIO (HOSPIRA, U.S.A.) (vedolizumab 300 mg) powder for concentrate for solution for infusion, 1 vial_ว.1106 (สำหรับการรักษาโรคลำไส้ตั้งแต่ 12/11/2564) 128 000
  12/11/2564
  30/11/2564
  ยกเลิก
  1023283
  ENTYVIO (HOSPIRA, U.S.A.) (vedolizumab 300 mg) powder for concentrate for solution for infusion, 1 vial_ว.1106 (สำหรับการรักษาโรคลำไส้ตั้งแต่ 01/12/2564) 130 001
  01/12/2564
  
  ยาIBD (ว 1106) กำหนดราคา 36,361 บาทต่อไวแอล
 
 
 
Download
    - รายละเอียดบัญชีรายการค่าบริการ
    - ไฟล์ฐานข้อมูลรายการค่าบริการ CS
    - ไฟล์ฐานข้อมูลรายการค่าบริการ NTC
ขั้นตอนการปรับปรุง
  1. Download ไฟล์ฐานข้อมูล Equipdev_CS_6412-1.exe
และ Equipdev_NTC_6412-1.exe เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ (สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
 
  2. ดับเบิ้ลคลิก equipdev_CS_6412-1.exe และ Equipdev_NTC_6412-1.exe จาก C:\ หรือโฟลเดอร์ที่โรงพยาบาลกำหนด
  3. คลิกปุ่ม "unzip"
  4. คลิกปุ่ม OK และคลิกปุ่ม Close เพื่อออกจากโปรแกรม Winzip
       

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)