สไลด์ ประกอบการบรรยาย
 เอกสารนำเสนอในการประชุมชี้แจง CSMBS 2563 วันที่ 26-30ส.ค.2562 ที่ Twin Tower Hotel (02/09/62)
 การประชุมการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการข้าราชการ 27–28 พ.ย. 2560 (28/11/60)
 การประชุมชี้แจงสถานพยาบาลระบบจัดทำข้อมูลผู้ป่วยในประกันสังคม (15/02/52)
 การประชุมชี้แจงสถานพยาบาลในการจ่ายเงินตามระบบ DRG วันที่ 14 พ.ค. – 17 พค. 50
     (รุ่นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน)
(18/05/50)
 การประชุมชี้แจงสถานพยาบาลในการจ่ายเงินตามระบบ DRG วันที่ 30 เมย. – 2 พค. 50 (04/05/50)
         - การบริหารและพัฒนาระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ : ผอ.วิริยา พูนคำ
         - การคำนวณ DRG ในการเบิกจ่าย : นายแพทย์สุชาติ สรณสถาพร
         - DRG Version 4 : นายแพทย์ไชยยศ ประสานวงค์
  เอกสารโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในภายใต้เพดานงบประมาณ
      โดยใช้เกณฑ์การจัดสรรตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) ระหว่างวันที่ 7 - 16 กันยายน 2547
(24/09/47)
- สี - ขาวดำ
- PowerPoint
  สไลต์การประชุมติตามผลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ภายใต้เพดานงบประมาณ
      โดยใช้เกณฑ์การจัดสรรตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) (การประชุม 4 ภาค สวัสดิการข้าราชการ)
   การฝึกอบรมการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ภายใต้เพดานงบประมาณโดยใช้เกณฑ์การจัดสรร
      ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) วันที่ 10-24 มีนาคม2546
   การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ภายใต้เพดานงบประมาณโดยใช้เกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ( DRG )
      ปี 2545
  ระบบสารสนเทศการเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน สวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ
แบบฟอร์ม
  ใบรับรองสิทธิ์รับเงินค่ารักษาพยาบาล
  แบบแจ้งขอยกเลิก/เปลี่ยนแปลงค่ารักษาพยาบาล
คู่มือ & เอกสาร
  คู่มือการใช้
  การเชื่อมต่อ Internet การการตั้งค่า Mail Client
  สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และระเบียบ
  การส่งเอกสารเพื่อการตรวจสอบ
ไฟล์ฐานข้อมูล & ไฟล์ปรับปรุงอื่น ๆ
การปรับปรุงรหัส ICD-10 และ ICD-9-CM ปี 2561 ระบบผู้ป่วยในสิทธิข้าราชการ และสิทธิประกันสังคม 11/01/61
ปรับปรุงฐานข้อมูลรหัสหน่วยงานต้นสังกัดระดับกรม และ รหัสจังหวัด 29/02/59
ปรับปรุง ICD-10 และ ICD-9-CM 2010 ในการบันทึกข้อมูลค่ารักษาระบบผู้ป่วยในข้าราชการ 03/04/55
ไฟล์ต้นแบบ (Template) สำหรับ Statement สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกรุงเทพมหานคร ประเภทผู้ป่วยใน
    201001
22/01/53
ไฟล์ต้นแบบ (Template) สำหรับ Statement ค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการข้าราชการ ประเภทผู้ป่วยใน
    201001
22/01/53
ไฟล์ต้นแบบ (Template) สำหรับ Statement สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกรุงเทพมหานคร ประเภทผู้ป่วยใน
    รายไตรมาส 2008Q2
01/07/51
ไฟล์ต้นแบบ (Template) สำหรับ Statement ค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการข้าราชการ ประเภทผู้ป่วยใน
    รายไตรมาส 2008Q2
01/07/51
ไฟล์ต้นแบบ (Template) สำหรับ Statement สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลการข้าราชการ ประเภทผู้ป่วยใน
     22/05/51
ไฟล์ต้นแบบ (Template) สำหรับ Statement สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกรุงเทพมหานคร ประเภทผู้ป่วยใน
     22/05/51
ไฟล์ต้นแบบ (Template) สำหรับ Statement ค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการข้าราชการ ประเภทผู้ป่วยใน
    รายไตรมาส 2008Q1
02/04/51
ไฟล์ต้นแบบ (Template) สำหรับ Statement ค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการข้าราชการ
    ประเภทผู้ป่วยใน ระบบจ่ายตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG)
25/02/51
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (เพิ่มเติม) 05/06/50
การปรับปรุงรหัส ICD-10 และ ICD-9-CM 2007 18/01/50
ไฟล์ต้นแบบ (Template) สำหรับ Statement สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลฯ ประเภทผู้ป่วยใน
    28/03/50
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลของ
    ทางราชการ
12/07/49
แฟ้มข้อมูลรหัสหน่วยงานต้นสังกัดระดับกรม ปี 2549 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) 20/01/49
แฟ้มข้อมูลรหัสหน่วยงานต้นสังกัดระดับกรม ปี 2549 14/10/48
  โปรแกรม & Utility
Download ปรับปรุง/เพิ่มเติม/ยกเลิก บัญชีรายการอวัยวะเทียมฯ, ยารักษาโรคมะเร็ง และ ยามิใช่ยารักษาโรคมะเร็ง ที่มีค่าใช้จ่ายสูงจ่ายนอก Drg สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
18/05/66
Download ปรับปรุง/เพิ่มเติม/ยกเลิก บัญชีรายการอวัยวะเทียมฯ, ยารักษาโรคมะเร็ง และ ยามิใช่ยารักษาโรคมะเร็ง ที่มีค่าใช้จ่ายสูงจ่ายนอก Drg สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
03/05/66
Download ปรับปรุง/เพิ่มเติม/ยกเลิก บัญชีรายการอวัยวะเทียมฯ, ยารักษาโรคมะเร็ง และ ยามิใช่ยารักษาโรคมะเร็ง ที่มีค่าใช้จ่ายสูงจ่ายนอก Drg สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
25/04/66
Download ปรับปรุง/เพิ่มเติม/ยกเลิก บัญชีรายการอวัยวะเทียมฯ, ยารักษาโรคมะเร็ง และ ยามิใช่ยารักษาโรคมะเร็ง ที่มีค่าใช้จ่ายสูงจ่ายนอก Drg สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
12/04/66
Download ปรับปรุง/เพิ่มเติม/ยกเลิก บัญชีรายการอวัยวะเทียมฯ, ยารักษาโรคมะเร็ง และ ยามิใช่ยารักษาโรคมะเร็ง ที่มีค่าใช้จ่ายสูงจ่ายนอก Drg สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
30/03/66
Download ปรับปรุง/เพิ่มเติม/ยกเลิก บัญชีรายการอวัยวะเทียมฯ, ยารักษาโรคมะเร็ง และ ยามิใช่ยารักษาโรคมะเร็ง ที่มีค่าใช้จ่ายสูงจ่ายนอก Drg สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
10/03/66
Download ปรับปรุง/เพิ่มเติม/ยกเลิก บัญชีรายการอวัยวะเทียมฯ, ยารักษาโรคมะเร็ง และ ยามิใช่ยารักษาโรคมะเร็ง ที่มีค่าใช้จ่ายสูงจ่ายนอก Drg สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
21/02/66
Download ปรับปรุง/เพิ่มเติม/ยกเลิก บัญชีรายการอวัยวะเทียมฯ, ยารักษาโรคมะเร็ง และ ยามิใช่ยารักษาโรคมะเร็ง ที่มีค่าใช้จ่ายสูงจ่ายนอก Drg สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
10/01/66
Download ปรับปรุง/เพิ่มเติม/ยกเลิก บัญชีรายการอวัยวะเทียมฯ, ยารักษาโรคมะเร็ง และ ยามิใช่ยารักษาโรคมะเร็ง ที่มีค่าใช้จ่ายสูงจ่ายนอก Drg สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
19/12/65
Download ปรับปรุง/เพิ่มเติม/ยกเลิก บัญชีรายการอวัยวะเทียมฯ, ยารักษาโรคมะเร็ง และ ยามิใช่ยารักษาโรคมะเร็ง ที่มีค่าใช้จ่ายสูงจ่ายนอก Drg สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
16/11/65
Download ปรับปรุง/เพิ่มเติม/ยกเลิก บัญชีรายการอวัยวะเทียมฯ, ยารักษาโรคมะเร็ง และ ยามิใช่ยารักษาโรคมะเร็ง ที่มีค่าใช้จ่ายสูงจ่ายนอก Drg สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
26/10/65
Download ปรับปรุง/เพิ่มเติม/ยกเลิก บัญชีรายการอวัยวะเทียมฯ, ยารักษาโรคมะเร็ง และ ยามิใช่ยารักษาโรคมะเร็ง ที่มีค่าใช้จ่ายสูงจ่ายนอก Drg สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
04/10/65
Download โปรแกรมการสร้างเอกสารคำขอเบิก (mkClaim) (รวมทุก Version)
15/09/65
Download ปรับปรุง/เพิ่มเติม/ยกเลิก บัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็ง และ ยามิใช่ยารักษาโรคมะเร็ง ที่มีค่าใช้จ่ายสูงจ่ายนอก Drg สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
11/08/65
Download ปรับปรุง/เพิ่มเติม/ยกเลิก บัญชีรายการค่าใช้จ่ายกรณีโควิด, ยารักษาโรคมะเร็ง และ ยามิใช่ยารักษาโรคมะเร็ง ที่มีค่าใช้จ่ายสูงจ่ายนอก Drg สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
25/07/65
Download ปรับปรุง/เพิ่มเติม บัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็ง และ ยามิใช่ยารักษาโรคมะเร็ง ที่มีค่าใช้จ่ายสูงจ่ายนอก Drg และ ค่าใช้จ่ายกรณี โควิด สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
27/06/65
Download ปรับปรุง/เพิ่มเติม บัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็ง และ ยามิใช่ยารักษาโรคมะเร็ง ที่มีค่าใช้จ่ายสูงจ่ายนอก Drg และ ค่าใช้จ่ายกรณี โควิด สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
13/06/65
Download ปรับปรุง/เพิ่มเติม บัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็ง และ ยามิใช่ยารักษาโรคมะเร็ง ที่มีค่าใช้จ่ายสูงจ่ายนอก Drg สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
27/05/65
Download ปรับปรุง/เพิ่มเติม บัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็ง และ ยามิใช่ยารักษาโรคมะเร็ง ที่มีค่าใช้จ่ายสูงจ่ายนอก Drg สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
12/05/65
Download ปรับปรุง/เพิ่มเติม บัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็ง และ ยามิใช่ยารักษาโรคมะเร็ง ที่มีค่าใช้จ่ายสูงจ่ายนอก Drg สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
28/04/65
Download ปรับปรุง/เพิ่มเติม บัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็ง และ ยามิใช่ยารักษาโรคมะเร็ง ที่มีค่าใช้จ่ายสูงจ่ายนอก Drg สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
11/04/65
Download ปรับปรุง/เพิ่มเติม บัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็ง และ ยามิใช่ยารักษาโรคมะเร็ง ที่มีค่าใช้จ่ายสูงจ่ายนอก Drg (สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ)
30/03/65
Download ปรับปรุง/เพิ่มเติม บัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็ง และ ยามิใช่ยารักษาโรคมะเร็ง ที่มีค่าใช้จ่ายสูงจ่ายนอก Drg สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และ ค่ารักษาพยาบาล กรณี CRRT ตาม ว. 192
16/03/65
Download ปรับปรุง/เพิ่มเติม ปรับปรุงบัญชีรายการค่ารักษาพยาบาล ในสถานการณ์ covid-19 และ บัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็ง และ ยามิใช่ยารักษาโรคมะเร็ง ที่มีค่าใช้จ่ายสูงจ่ายนอก Drg สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
08/03/65
Download ปรับปรุง/เพิ่มเติม บัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็ง และ ยามิใช่ยารักษาโรคมะเร็ง ที่มีค่าใช้จ่ายสูงจ่ายนอก Drg สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
15/02/65
Download ปรับปรุง/เพิ่มเติม บัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็ง และ ยามิใช่ยารักษาโรคมะเร็ง ที่มีค่าใช้จ่ายสูงจ่ายนอก Drg สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
05/01/65
Download ปรับปรุง/เพิ่มเติม บัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็ง และ ยามิใช่ยารักษาโรคมะเร็ง ที่มีค่าใช้จ่ายสูงจ่ายนอก Drg สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
20/12/64
Download ปรับปรุง/เพิ่มเติม บัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็ง และ มิใช่ยารักษาโรคมะเร็ง ที่มีค่าใช้จ่ายสูงจ่ายนอก Drg สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
07/12/64
Download ปรับปรุง/เพิ่มเติม บัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็ง และ มิใช่ยารักษาโรคมะเร็ง ที่มีค่าใช้จ่ายสูงจ่ายนอก Drg และค่ารักษาพยาบาลในสถานการณ์ covid-19 สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
18/11/64
Download ปรับปรุง/เพิ่มเติม บัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็ง และ มิใช่ยารักษาโรคมะเร็ง ที่มีค่าใช้จ่ายสูงจ่ายนอก Drg และค่ารักษาพยาบาลในสถานการณ์ covid-19 สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
15/10/64
Download ปรับปรุง/เพิ่มเติม ปรับปรุงบัญชีรายการค่ารักษาพยาบาล ในสถานการณ์ covid-19 สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
05/10/64
Download ปรับปรุง/เพิ่มเติม บัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็ง และ มิใช่ยารักษาโรคมะเร็ง ที่มีค่าใช้จ่ายสูงจ่ายนอก Drg และค่ารักษาพยาบาลในสถานการณ์ covid-19 สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
27/09/64
Download ปรับปรุง/เพิ่มเติม บัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็ง และ มิใช่ยารักษาโรคมะเร็ง ที่มีค่าใช้จ่ายสูงจ่ายนอก Drg และค่ารักษาพยาบาลในสถานการณ์ covid-19 สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
23/08/64
Download ปรับปรุง/เพิ่มเติม บัญชีรายการรายการยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ในการรักษาผู้ป่วยโรคภาวะตาอักเสบ (ว.681) และ ค่ารักษาพยาบาลในสถานการณ์ covid-19 (ว.694) สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
13/08/64
Download ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 1 )
06/08/64
Download ปรับปรุง/เพิ่มเติม ปรับปรุงบัญชีรายการค่ารักษาพยาบาล ในสถานการณ์ covid-19 สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
22/07/64
Download ปรับปรุง/เพิ่มเติม ปรับปรุงบัญชีรายการค่ารักษาพยาบาล ในสถานการณ์ covid-19 สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
15/07/64
Download ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 2 )
08/07/64
Download ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 1 )
01/07/64
Download ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 2 )
11/06/64
Download ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 1 )
04/06/64
Download ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 2 )
19/05/64
Download ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 1 )
13/05/64
Download ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน เมษายน 2564 ครั้งที่ 1 )
19/04/64
Download ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน มีนาคม 2564 ครั้งที่ 2 )
15/03/64
Download ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน มีนาคม 2564 ครั้งที่ 1 )
01/03/64
Download ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 2 )
11/02/64
Download ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 1 )
02/02/64
Download ปรับปรุง/เพิ่มเติม ปรับปรุงบัญชีรายการค่ารักษาพยาบาล ในสถานการณ์ covid-19 สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
19/01/64
Download ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน มกราคม 2564 ครั้งที่ 1 )
08/01/64
Download ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 3 )
21/12/63
Download ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 2 )
09/12/63
Download ปรับปรุงบัญชีรายการค่าบริการรักษาพยาบาลกรณี โควิด 19
01/12/63
Download ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 2 )
17/11/63
Download ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 1 )
06/11/63
Download ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 2 )
21/10/63
Download ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 1 )
06/10/63
Download ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน กันยายน 2563 ครั้งที่ 2 )
28/09/63
Download ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน กันยายน 2563 ครั้งที่ 1 )
04/09/63
Download ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน สิงหาคม 2563 ครั้งที่ 2)
21/08/63
Download ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน สิงหาคม 2563 ครั้งที่ 1)
01/08/63
Download ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 1)
24/07/63
Download โปรแกรมการสร้างเอกสารคำขอเบิก (mkClaimV5.2)
30/06/63
Download ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน มิถุยายน 2563 ครั้งที่ 2)
24/06/63
Download ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน มิถุยายน 2563)
05/06/63
Download ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน พฤษภาคม 2563)
20/05/63
Download ปรับปรุง/เพิ่มเติม ปรับปรุงบัญชีรายการค่ารักษาพยาบาล ในสถานการณ์ covid-19 สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
28/04/63
Download ปรับปรุง/เพิ่มเติม ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG และรายการค่ารักษาพยาบาล ในสถานการณ์ covid-19 สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
10/04/63
Download ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน มีนาคม 2563)
25/03/63
Download ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 2)
17/02/63
Download ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 1)
03/02/63
Download ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน มกราคม 2563 ครั้งที่ 1)
09/01/63
Download ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน ธันวาคม 2562)
02/12/62
Download ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน ตุลาคม 2562)
24/10/62
Download ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน กันยายน 2562)
20/09/62
Download ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน สิงหาคม 2562)
20/08/62
Download ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน กรกฏาคม 2562 ครั้งที่ II)
26/07/62
Download ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน กรกฏาคม 2562)
02/07/62
Download ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ครั้งที่ II)
28/05/62
Download ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ครั้งที่ I)
07/05/62
Download โปรแกรมการสร้างเอกสารคำขอเบิก (mkClaimV5.1.1) (ใช้สร้างคำขอเบิกได้ทุกกองทุน)
11/03/62
Download ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน มีนาคม 2562)
08/03/62
Download ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562)
28/02/62
Download ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน มกราคม 2562)
29/01/62
Download ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน ธันวาคม 2561)
25/12/61
Download โปรแกรมการสร้างเอกสารคำขอเบิก (mkClaimV5.1) (ใช้สร้างคำขอเบิกได้ทุกกองทุน)
12/12/61
Download ปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ ที่เบิกเพิ่มนอก DRG ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงประจำเดือน พฤศจิกายน 2561)
07/11/61
Download โปรแกรมการสร้างเอกสารคำขอเบิก (mkClaimV5.0) (ใช้สร้างคำขอเบิกได้ทุกกองทุน)
17/10/61
Download โปรแกรมการสร้างเอกสารคำขอเบิก (mkClaimV4.2) (ใช้สร้างคำขอเบิกได้ทุกกองทุน)
27/01/60
Download โปรแกรมระบบจัดทำการเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (CSMBS 2.5) และบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งเบิกเพิ่มในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ
(ฉบับปรับปรุง 1 ตุลาคม 2560)
12/10/60
Download โปรแกรมระบบจัดทำการเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
     (CSMBS รุ่น 2.3 NBTC)
18/02/59
Download โปรแกรมระบบจัดทำการเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
     (CSMBS 2.31)
04/03/52
Download โปรแกรมระบบจัดทำการเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
    (CSMBS 2.3)
11/09/51
Download โปรแกรมจัดทำข้อมูลเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (CSMBS 2.2) ชุดเต็ม 21/08/51
Download โปรแกรมระบบสแกนคำขอเบิก (Imgscan รุ่น 2.1) 14/05/51
Download โปรแกรมปรับปรุง CSMBS48 ครั้งที่ 2 12/07/49
Download โปรแกรมปรับปรุง CSMBS48 ครั้งที่ 1 08/10/47
Utility Reindex
Utility แก้ไขข้อมูล และระบบควบคุมโปรแกรม