ประกาศ : กรมบัญชีกลางแจ้งปรับปรุงการประมวลผลสิทธิข้าราชการในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ


 
  เรียน โรงพยาบาลของทางราชการและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรง
    - เอกสารรายละเอียด หนังสือเวียน ว 48
 

สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) 

วันที่
14 ก.พ. 63