แผนที่สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)
979/103-104 ชั้น 31 อาคาร เอส.เอ็ม. ทาวเวอร์
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2298-0405-08 โทรสาร : 0-2298-0409