ประกาศ : เพิ่มหน่วยงานต้นสังกัดระดับกรม ปีงบประมาณ 2549 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
20/01/49
ประกาศด่วน : แจ้งปิด Server ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
      ประเภทผู้ป่วยนอก ในวันที่ 17 มกราคม 2549 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.
17/01/49
ประกาศด่วน : แจ้งการส่งเอกสารตอบรับระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
       ประเภทผู้ป่วยนอก ล่าช้า
15/12/48
ประกาศ : แจ้งข้อผิดพลาดของโปรแกรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนOPUPD beta1
14/12/48
ประกาศ : ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรหัสหน่วยงานต้นสังกัดระดับกรม
      ปีงบประมาณ 2549
14/10/48
สรุปสาระสำคัญ : หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
      ผู้ป่วยนอกรักษาต่อเนื่อง ที่ กค 0417/ว.122 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2548
02/09/48
โปรแกรมปรับปรุงข้อมูลหลังเปลี่ยนรุ่นโปรแกรมลงทะเบียน (OPReg)
02/08/48
รายละเอียดของหน่วยงานต้นสังกัดระดับกรมที่มีการเปลี่ยนแปลง
25/02/48
Download เอกสารคำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิ์รับเงินค่ารักษาพยาบาล
      (ใช้เฉพาะในการลงทะเบียนโครงการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
      ผู้ป่วยนอกโรคเรื้อรัง)