ระเบียบ & ประกาศ
การทดสอบระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอก (เลขที่หนังสือ กค 0416.4/ว194)
(25/04/61)
 
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เลขที่หนังสือ กค 0416.4/ว143)
(19/03/61)
 
ขอความร่วมมือในการติดตั้งเครื่องรับรายการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในการปรับระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก (เลขที่หนังสือ กค 0416.4/ว133)
(14/03/61)
 
ชี้แจงและเตรียมความพร้อมการปรับระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก เพื่อรองรับการใช้บัตรประชาชนในการแสดงสิทธิเพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล(เลขที่หนังสือ กค 0416.4/ว474)
(14/12/60)
 
การเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม (เลขที่หนังสือ กค 0416.4/ว404)
(14/10/59)
 
หนังสือการรับรองมาตรฐานการรักษาพยาบาลโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (เลขที่หนังสือ กค 0431.4/ว19)
(14/01/59)
 
หนังสือซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติหนืดสำหรับใช้ในกระบวนการผ่าตัดตา (เลขที่หนังสือ กค 0422.2/ว492)
(04/12/58)
 
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 15 ฉบับปรับปรุงใหม่
(เลขที่หนังสือ ที่ กค 0422.2/ว447)
(12/11/58)
 
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (12/07/49)
กรมบัญชีกลางการเบิกจ่ายตรงค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในสถานพยาบาลเอกชน (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0417/ว 259 ลงวันที่ 23 มิ.ย. 49)
(26/06/49)
กรมบัญชีกลางการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0417/ว 210 ลงวันที่ 29 พ.ค. 49)
(07/06/49)
กรมบัญชีกลางการกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไต (หนังสือกรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 90 ลงวันที่ 21 ก.ย. 41)
(07/06/49)
กรมบัญชีกลางการเบิกจ่ายตรงค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในสถานพยาบาลเอกชน (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0417/ว 186 ลงวันที่ 9 พ.ค. 49)
(09/05/49)
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม
(กค 0417/ว134) ลงวันที่ 31 มีนาคม 2549
(03/04/49)
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกโรคต่อเนื่อง/ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ
(กค 0417/ว125) ลงวันที่ 29 มีนาคม 2549
(30/03/49)
การใช้หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกรักษาต่อเนื่องของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(กค 0417/ว121) ลงวันที่ 28 มีนาคม 2549
(30/03/49)
หนังสือขอเชิญประชุม : ชี้แจงโครงการเบิกจ่ายตรง สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่
กค 0417/ว48 ลงวันที่ 7 กพ. 49)
(09/02/49)
การเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (แบบ กสพ.002) ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2548 (06/06/48)  
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มโรคเรื้อรัง 4 โรค
(กค 0417/ว193) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2547
(18/03/48)
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มโรคเรื้อรัง 4 โรค
(กค 0417/ว170) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2547
(18/03/48)
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกโรคเรื้อรัง
(กค 0417/ว41) ลงวันที่ 30 มีนาคม 2547
(18/03/48)
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก โรคเรื้อรัง 4 โรค
(กค 0417/ว347) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2546
(18/03/48)