Download : โปรแกรม TDRGs Grouper 6.3.3 และคำอธิบายการใช้

วันที่
13 ม.ค. 64

   

TDRGs Version 6.3.3 Grouper พร้อม Download มีรายละเอียดดังนี้
  TDRG Grouper สำหรับ TDRG Version 6.3.3 ได้ปรับปรุงใหม่เสร็จเรียบร้อย และกำหนดใช้กับข้อมูลผู้ป่วยในสิทธิสวัสดิการข้าราชการที่จำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป แทน TDRG Grouper ของ TDRG Version 6.2.1
  1. โปรแกรม TDRG Seeker 6.3.3 "สำหรับศึกษาเฉพาะราย" (โดยโปรแกรมนี้จะให้ใช้ชั่วคราวเนื่องจากยังไม่รองรับรหัสโรค W,X,Y ที่ WHO เพิ่มใหม่)   Download
  - คำอธิบายการใช้โปรแกรม TDRG Seeker 6.3.3 "สำหรับศึกษาเฉพาะราย"  Download
  2. โปรแกรม TDRG Grouper 6.3.3 "สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลหลายรายพร้อมกัน"   Download
  - คำอธิบายการใช้ โปรแกรม TDRG Grouper 6.3.3 "สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลหลายยรายพร้อมกัน"   Download

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)