ประกาศ : ประกาศชะลอการใช้ TDRGs version 6.3

วันที่
22 ม.ค. 63

   

ประกาศชะลอการใช้ TDRGs version 6.3
     ตามที่ สรท. ได้แจ้งรื่องการพัฒนา TDRGs version 6.3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะเริ่มใช้ในการประมวลผลข้อมูลผู้ป่วยในตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งได้แจ้งในการประชุมชี้แจงสถานพยาบาล ของกรมบัญชีกลาง ในวันที่ 26-30 เดือนสิงหาคม 2562 นั้น
     ขอเรียนว่าขณะนี้ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ยังไม่ได้ประกาศให้ใช้ TDRGs version 6.3
  ปัจจุบันการประมวล DRG ในข้อมูลผู้ป่วยในสิทธิสวัสดิการข้าราชการและสิทธิประกันสังคม จึงยังคงใช้ TDRGs version 6.2 ตามเดิมต่อไปก่อน หากมีความคืบหน้า จะแจ้งให้ทราบต่อไป

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)