Download : โปรแกรม TDRGs Grouper 6.3

วันที่
25 ธ.ค. 62

   

TDRGs Version 6.3 Grouper พร้อม Download มีรายละเอียดดังนี้
  1. โปรแกรม TDRGs Seeker 6.3 "สำหรับศึกษาเฉพาะราย" Download
  - คำอธิบายการใช้โปรแกรม TDRGs Seeker 6.3 "สำหรับศึกษาเฉพาะราย"Download
  2. โปรแกรม TDRG Grouper 6.3 "สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลหลายยรายพร้อมกัน" Download
  - คำอธิบายการใช้ โปรแกรม TDRG Grouper 6.3 "สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลหลายยรายพร้อมกัน" Download

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)