Download : ปรับปรุงรายการเบิก แฟ้มอ้างอิง MedEqDev

วันที่
25 ต.ค. 61
แฟ้มอ้างอิง "MedEqDev.dbf" รุ่นนี้ประกอบด้วย
  1. เพิ่มรายการอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ตามหนังสือของสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม เลขที่ รง 0626/10881 ลงวันที่ 17 กันยายน 2561
  2. เพิ่มรายการยาแฟคเตอร์ (Coagulation Factors) สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย(Hemophilia)
  คำแนะนำ ***
    ขอให้สถานพยาบาลระบบประกันสังคมทุกแห่งปรับปรุงแฟ้มรายการเบิกอ้างอิงนี้ไม่ว่าจะ เบิกจ่ายการรักษาโรค hemophilia หรือไม่ก็ตาม
** Download โปรแกรมและขั้นตอน **
  การปรับปรุงบัญชีรายการอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ และ รายการการเบิกเพิ่ม Additional Payment
  1. Download ไฟล์ฐานข้อมูล Equipdev-ss6110.zip เก็บไว้ใน Drive C:\ (หรือโฟลเดอร์อื่นที่สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
  2. ให้ Unzip ไฟล์ Equipdev-ss6110.zip จากโฟลเดอร์ที่สถานพยาบาลกำหนดใน 1. จะได้ไฟล์ชื่อ readme.txt และ equipdev.exe
  3. ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ equipdev.exe แล้ว คลิกปุ่ม "unzip"
  4. หลังการ unzip คลิกปุ่ม OK, Close
       

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)