Download : การปรับปรุงโปรแกรมระบบจัดทำข้อมูลผู้ป่วยในประกันสังคม SIP09M รุ่น 1.2.1

วันที่
25 ต.ค. 61
  โปรแกรมระบบจัดทำข้อมูลค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในประกันสังคม SIP09M รุ่น 1.2.1 มีการปรับปรุง โครงสร้าง table ที่จัดเก็บข้อมูลได้ปรับขนาดของ "code" ซึ่งเป็น field สำหรับรหัสรายการเบิก เปลี่ยนจากขนาด 6 ตัวอักษร เป็น 8 ตัวอักษร เพื่อรับรหัส TMT ที่ได้ขยายขนาดเป็น 7 ตัวอักษร
  โปรแกรมรุ่นก่อนหน้าที่ code มีขนาด 6 ตัวอักษร หากใช้บันทึกรายการเบิกที่อ้่างอิงรหัสรายการเบิก จากแฟ้ม MedEqDev ที่มีรายการยาใหม่ตั้งแต่ปี 2560 ที่ใช้รหัส 7 หลัก รหัส code จะเก็บบันทึก เพียง 6 หลักเท่านั้น ทำให้ไม่ได้รหัสรายการที่ถูกต้อง สถานพยาบาลในระบบประกันสังคม มีรายการเบิกเพิ่มเติม (additional payment) ที่เป็นยาใหม่มีรหัส 7 หลักอยู่หลายรายการ จึงจำเป็น ที่จะต้องปรับปรุง SIP09M ให้เป็นรุ่นที่รองรับงานนี้ได้
  คำแนะนำ ***
    ขอให้สถานพยาบาลระบบประกันสังคมทุกแห่งปรับปรุงโปรแกรมให้เป็นรุ่นล่าสุดนี้ เพื่อเตรียมความพร้อม เพราะการปรับโครงสร้างแฟ้มจะรองรับการใช้ MedEqDev รุ่นใหม่ๆ ที่ชนาดของรหัสเป็น 7 หลักขึ้นไปได้
** Download โปรแกรมและขั้นตอน **
  การปรับปรุงโปรแกรม SIP09m ควรมีโปรแกรม SIP09m อยู่แล้ว
  1. Download โปรแกรม SSIP09 รุ่นปรับปรุง sip09m_upd.zip เก็บไว้ใน Drive C:\ (หรือโฟลเดอร์อื่นที่สถานพยาบาลกำหนดเอง)เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ (สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
  2. Unzip ไฟล์ sip09m_upd.zip จากโฟลเดอร์ที่สถานพยาบาลกำหนดใน 1. จะได้ไฟล์ชื่อ readme.txt และ sip09m_upd2018.exe
  3. ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ sip09m_upd2018.exe แล้ว คลิกปุ่ม "unzip"
  4. หลังการ unzip คลิกปุ่ม OK, Close
       

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)