คำถามที่ถามบ่อย(FAQ) เกี่ยวกับ SSOP

วันที่
14 มี.ค. 61
  คำถามด้านการบันทึกข้อมูล
  1. ผู้ป่วยที่ส่งไปรักษาที่สถานพยาบาลอื่น สถานพยาบาลที่ให้การรักษาจะเป็นผู้บันทึกใน SSOP ใช่หรือไม่
  ตอบ ใช่ สถานพยาบาลผู้รักษาเป็นผู้บันทึกข้อมูลส่ง สกส. และสถานพยาบาลผู้รักษายังต้องส่งเอกสารเรียกเก็บไปยังสถานพยาบาลต้นสังกัดเหมือนเดิม
 
  2. กรณีทุพพลภาพและกองทุนเงินทดแทน ต้องส่งด้วยระบบ SSOP หรือไม่
  ตอบ ใช่ ผู้ป่วยนอกทุกรายการให้บันทึกในระบบ SSOP แต่ไม่มีผลกับการจ่ายเงิน สำหรับทั้ง 2 กรณีนี้สถานพยาบาลต้องบันทึกใน SSOP และต้องส่งเอกสารไปยังสำนักงานเขตพื้นที่ต่าง ๆ
 
  3. กรณีใช้ยาราคาแพง เช่น ยามะเร็ง ต้องมีการลงทะเบียนขอเลขอนุมัติ หรือไม่ และขอได้จากที่ใด
  ตอบ ไม่ต้องขอเลขอนุมัติ สถานพยาบาลบันทึกข้อมูลลงใน SSOP แล้วส่งเอกสารเรียกเก็บจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนวิธีเดิม
 
**************************************************************
 
วันที่
26 ม.ค. 61
  คำถามทางเทคนิค
  1. ตามโครงสร้างข้อมูลแบบใหม่ที่ประกาศฟิลด์ใดจะเว้นว่างได้บ้าง
  ตอบ ฟิลด์ที่มี required เป็น (o) เมื่อสถานพยาบาลได้อ่านโครงสร้างข้อมูลแล้ว แต่ละฟิลด์จะมีบอก required เสมอ หากพบว่า required ขึ้นต้นด้วย (o) นั่นหมายความว่าสถานพยาบาลสามารถเว้นว่างข้อมูลได้ หากใส่ข้อมูลแล้ว ค่าที่ใส่ต้องเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด
 
  2. เมื่อไรจึงจะมีการบันทึกข้อมูลในแฟ้ม BillDisp
  ตอบ เมื่อการการสั่ง/จ่ายยา (หมวด 3)และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา (หมวด 5) ในกรณีที่ BillItems.Billmuad มีค่าเป็น 3 หรือ 5 สถานพยาบาลต้องจัดทำแฟ้ม BillDisp เสมอ และในระบบ SSOP นี้จะยกเลิกหมวด 4 จากเดิมหมวด 3 คือยาที่ใช้ใน รพ. และหมวด 4 คือยาที่ใช้ที่บ้าน ในระบบนี้จะรวบให้เป็นหมวดของยา หมวดเดียวคือหมวด 3
 
  3. BillTran,Dispensing,OPService จะมี 1 Record สำหรับผู้ป่วย 1 รายเสมอ ใช่หรือไม่
  ตอบ คือ ไม่ใช่ กรณีตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยไป 1 รพ. ไปพบแพทย์ 2 คน (รายการนี้จะมี 2 OPServices ) แพทย์แต่ละคนมีการสั่งยา (2 dispensing) สถานพยาบาลสามารถรวมบริการเป็น 1 ใบเสร็จ (1 Billtran) หรือแยกเป็น 2 ใบเสร็จ (2 Billtran) ก็ได้
 
  4. OPServices.CodeSet แตกต่างจาก OPDx.CodeSet อย่างไร
  ตอบ ความหมายของทั้ง 2 ฟิลด์เหมือนกัน โดย OPServices.CodeSet เป็น CodeSet ของรหัสหัตถการ และ OPDx.CodeSet เป็น CodeSet ของรหัสวินิจฉัย
 
  5. DispenseItems.DrgID มี required = ‘y’ แต่ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา(หมวด 5) ไม่มีรหัส TMT จะบันทึกข้อมูลอย่างไร
  ตอบ ในกรณีที่รายการใน DispenseItems เป็นหมวด 5 สถานพยาบาลจะต้องระบุ DispenseItems.PrdCat เป็น ‘6’ แล้ว สกส.จะตรวจผ่านให้
 
**************************************************************
 
วันที่
24 ม.ค. 61
 
  คำถามทางระบบ
  1. สกส. มีโปรแกรมให้บันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอกตามโครงสร้างแบบใหม่ หรือไม่
  ตอบ ไม่มี สถานพยาบาลต้องจัดเตรียมเครื่องมือหรือโปรแกรมบันทึกข้อมูลเอง โดยที่เครื่องมือหรือโปรแกรมนั้นจะต้องมีข้อมูลที่ สกส. ได้กำหนดไว้ให้ครบ
 
  2. สถานพยาบาลของทางราชการที่ส่งข้อมูลเบิกระบบ CSCD ผ่าน สกส. อยากทำข้อมูล CSCD เป็นแบบเดียวกันกับ SSOP ได้หรือไม่
  ตอบ ได้ ระบบ CSCD และ SSOP สามารถจัดทำข้อมูลในรูปแบบเดียวกัน เพียงแต่ขณะนี้กรมบัญชีกลางยังไม่มีการประกาศให้ใช้โครงสร้างเดียวกันกับ SSOP ดังนั้นสถานพยาบาลที่มีความพร้อมให้ทำหนังสือขออนุมัติไปยังกรมบัญชีกลางเป็นแห่งๆ ไป
 
  3. ระบบ SSOP มีการจัดทำระบบทะเบียนโรคเรื้อรัง หรือไม่
  ตอบ ไม่มี สกส. จะนำรายการยาและรหัสวินิจฉัยที่สถานพยาบาลบันทึกมาประมวลผลผู้ป่วยเป็นโรคเรื้อรังจากยาและรหัสวินิจฉัยตามตารางที่กำหนดไว้(สกส. จะแจ้งตารางที่อ้างถึงให้สถานพยาบาลทราบต่อไป) แล้วจัดทำเป็นบัญชีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 
**************************************************************
 

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)