ปรัชญา และแนวทางในการจัดบริการ CSMBS

 
ภาพรวม
 

OPD

IPD

Referal

Audit

 
 
ความเชื่อมโยง
 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ประกันสังคม

พรบ