ประกาศ : ราคากลางจัดจ้างแพทย์ผู้ตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ
28/12/60
ประกาศ : ราคากลางจัดจ้างแพทย์ผู้ตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ
28/12/60
ประกาศ : ราคากลางจัดจ้างแพทย์ผู้ตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ
28/12/60
ประกาศ : ราคากลางจัดจ้างแพทย์ผู้ตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ
28/12/60
ประกาศ : ราคากลางเช่าใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ
27/10/60
ประกาศ : ราคากลางเช่าใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ
27/10/60
ประกาศ : ราคากลางค่าจ้างทำความสะอาดบริเวณสำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ
27/10/60
ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
28/12/59
ประกาศ : คำชี้แจงเรื่องราคาอุปกรณ์ตรวจลายนิ้วมือ
21/12/49
ประกาศ : โปรดระวัง Virus : W32.Sober.AG@mm
22/11/48
ประกาศ : โปรดระวัง Virus : W32.Sober.R@mm
07/10/48
ประกาศ : โปรดระวัง Virus : W32.Zotob.E
17/08/48
ประกาศ : การปรับเปลี่ยนระบบการโอนค่ารักษาพยาบาลฯ เป็นระบบ GFMIS
18/02/48
ประกาศ : โปรดระวัง Virus : Win32.Zafi.D,Zafi.D,W32/Zafi.d@MM,
W32/Zafi.D.worm, W32/Zafi-D, WORM_ZAFI.D
15/12/47
ประกาศ : โปรดระวัง VIRUS : W32.Bagle.AZ@mm, W32.Bagle.AU@mm,
W32.Bagle.AY@mm หรือ W32.Bagle.BB@mm
29/10/47
ประกาศ : โปรดระวัง VIRUS : W32.Mydoom.Q@MM,
W32.Mydoom.S@mm, หรือ W32.Ratos.A@MM
17/08/47
ประกาศ : โปรดระวัง VIRUS : W32.Mydoom.M@mm, W32.Mydoom.N@mm,
W32.Mydoom.O@mm หรือ W32.Mydoom.R@mm
27/07/47
ประกาศ : โปรดระวัง VIRUS : W32.Sasser.Worm และ W32.Sasser.B.Worm  
04/05/47
ประกาศ : คำแนะนำเรื่องการดัดแปลงโปรแกรม NHSO
11/03/47
ประกาศ : คำแนะนำในการป้อนข้อมูลผู้ป่วยในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
29/01/47
ประกาศ : การพัฒนาการส่งข้อมูลจากระบบโรงพยาบาล
23/01/47