ประกาศ : แจ้งการรับข้อมูลผู้ป่วยนอกเมื่อพ้นกำหนดผ่อนผัน
             ด้วยหนังสือกรมบัญชีกลาง เลขที่ กค 0416.4/ว143 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกนั้น ได้กำหนดให้สถานพยาบาลที่เบิกค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรงผู้ป่วยนอกกับกรมบัญชีกลางส่งข้อมูลเลขอนุมัติ Approval Code ที่ได้จากการใช้บัตรประจำตัวประชาชนทำธุรกรรมมาพร้อมกับข้อมูลเบิกนั้น
             ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดยกเว้นตามบทเฉพาะกาล คือวันที่ 1 กันยายน 2561 นี้ หากไม่มีข้อมูลเลข Approval Code ในผู้ป่วยสิทธิข้าราชการกรมบัญชีกลาง ข้อมูลเบิกดังกล่าวจะถูกปฏิเสธการเบิก และ สกส. จะรับข้อมูลเบิกในรูปแบบโครงสร้างใหม่ (version 0.93) เท่านั้น
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
 
ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 15.10 น.

สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)