พันธกิจของ สกส.
สร้างเครือข่ายการติดต่อ/รับส่ง ข้อมูลบริการสุขภาพ (Network)
พัฒนามาตรฐานข้อมูลบริการสุขภาพ (Data Standard)
เป็นแหล่งคลังข้อมูลบริการสุขภาพ
Clearing house ให้กับระบบข้อมูล