บันทึกเอกสารแนบไม่ได้
รับ-ส่ง Mail จากโปรแกรม Outlook Express ไม่ได้