โปรแกรมบันทึกข้อมูล (CSMBS 48)
    "OLE Error Code 0x800401f3: Invalid class string."
    "Alias 'CONFIG' is not found"
    "Variable 'MNUMLOGIN' is not found"
    "Object name is invalid."
    "A member object with this name already exists."
    "Numeric overflow. Data was lost"
    "Variable 'BEPURROV' is not found. Unbinding object txtorgprov"
    "Array dimensions are invalid"
    "เปิดบัญชีรายการผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (Statement)
      ไม่มีข้อมูลแสดงเป็น 0"
    "เปิดบัญชีรายการผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (Statement)
      ข้อความภาษาไทยไม่แสดง"
    พิมพ์ใบสรุปค่ารักษา (7119)
   
โปรแกรมการสร้างคำขอเบิก (MkClaim)
    "ไฟล์ไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบ"
    "แฟ้มมีรูปแบบไม่ถูกต้อง"
     "รหัส ร.พ. ที่ตั้งค่าไว้ ไม่ตรงกับ รหัส ร.พ. ในแฟ้ม"
     "แฟ้มแม่แบบ csclaimform.xsl ไม่มีหรือไม่ถูกต้องตามที่กำหนด"
      คำขอเบิกไม่มีบาร์โค้ด หรือข้อความส่วนที่เป็นข้อมูล รพ. มีขนาดตัวหนังสือเล็กมาก
   
โปรแกรมการสแกนคำขอเบิก (ClaimDoc)
    "General failure in response to DAT_PENDINGXFER. DG DAT MSG is out
      of expected sequence."
    "OLE IDispatch exception code 0 from LTOCX12N: LEAD Error: Twain DG
      DAT MSG out of expected sequence."
    "OLE IDispatch exception code 0 from LTOCX12N: LEAD Error: Invalid
      bitmap handle."
    "แฟ้มข้อมูลไม่ถูกต้อง"
    "กรุณาตรวจสอบไฟล์ใน folder c:\claimdoc\inbox"
   
การแก้ไขข้อผิดพลาด
    บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
    ฎีกาเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ 2 หาย
    แก้ไขข้อมูล (AN, HN, วันรับไว้, วันจำหน่าย, อื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับรหัสเตือน)
    เบิกค่ารักษาพยาบาลผิดพลาด (เบิกเพิ่ม/ส่งคืน)
    ยอดเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ 2 ไม่ถูกต้อง
    เอกสารรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านหาย หรือลืมรหัสผ่าน
    ขอรหัสโรงพยาบาลและโปรแกรม (กรณีเป็นโรงพยาบาลที่ยังมิเคยเข้าระบบนี้)