การปรับปรุงฐานข้อมูลรหัส ICD-10
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรหัส External Causes of Morbidity and Mortality ใน ICD-10 2016 (02/07/62)